Skip to content

3. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


I dođe u Kafarnaum da se ispuni
što je rečeno po proroku Izaiji


Mt 4, 12-23

A čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Otada je Isus počeo propovijedati: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: “Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!” Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


U ovom odlomku evanđelist Matej predstavlja početak Isusova javnog djelovanja. „A čuvši da je Ivan predan“ – evo što se događa s pozivom na promjenu – moćnici se ne žele promijeniti nego još uviše učvrstiti svoju vlast. No, glupost moćnika je ta da, iako ušutkaju jedan glas koji im smeta, rađaju se drugi još jači. Ivan je stavljen u stranu, riješili su ga se. Ali sada Isus stupa na scenu.

„Povuče se“ – ovaj glagol dolazi u kontekstu opasnosti – „u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more“ – ovdje nešto nije u redu – „na području Zebulunovu i Naftalijevu“. Naime, Kafarnaum se nalazi na području Naftalijevu. Zašto onda evanđelist spominje područje Zebulonovo? Budući je Matej vjerojatno bio pismoznanac, ovim literarnim stilom želi uvesti jedno proroštvo, odlomak Izaije proroka koji mu je na srcu: „da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji“. Radi se o obećanju oslobođenja iz ropstva i dominacije Asiraca „zemlje Zebulunove i zemlje Naftalijeve“. I nastavlja: „Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska“.

Dakle, nakon što je saznao da je Ivan uhapšen, zbog čega situacija u Judeji postaje teška, Isus uzlazi prema sjeveru, u Galileju, pokrajinu koja je dosta ozloglašena: „ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu“. Zanimljiva je činjenica da u Starom zavjetu nikada ne bivaju spomenuti ni Nazaret ni Kafarnaum, iako Kafarnaum bijaše pogranični grad i važno carinsko mjesto.

Nastavlja evanđelist: „uz more“ – radi se u stvari o jezeru. Zašto onda govori o moru? Jer tom izlikom – zamijenivši jezero morem – Matej želi dati jednu teološku smjernicu: more je ono koje razdvaja Izrael od pogana, ali napose more bijaše onaj slavni prijelaz izraelskog naroda kako bi pobjegli iz egipatskog ropstva. More, dakle, znači potpuno oslobođenje. Cjelokupna Matejeva tema je u slici Izlaska a Isus je novi Mojsije koji dolazi osloboditi svoj narod.

U Isusovu djelovanju i odluci uzaći u Galileju evanđelist Matej vidi ostvarenje obećanja o mesijanskom oslobođenju i spasu i to područja koje su uništili Asirci. Stoga navodi Izaiju – 8,23 gdje se govori o Galileji poganskoj. Dok Judeja svoje ime zahvaljuje Judi, jednom od najvažnijih patrijarha, ovo područje na sjeveru bijaše toliko prezreno – bijaše nastanjeno sirotinjom, seljacima, nasilnicima – bijaše toliko ozloglašena ta Galileja da i sâm Izaija ne zna kako je opisati te stoga koristi jedan prezriv izraz nazvavši je ‘područje ili okrug nežidova’.

Oblast ili okrug kaže se na hebrejskom Galil – od čega dolazi Galileja. Dakle, dok Judeja dolazi od Jude, Galileja dolazi od tog prezrivog izraza kojim prorok označuje područje na sjeveru. Upravo to područje na sjeveru u kojem narod živi u tami, upravo iz njega će izaći svjetlo. Ovdje Matej anticipira Isusovo djelovanje kao svjetlo svijeta koje će navijestiti i svojim učenicima kako bi i oni postali svjetlo svijeta.

Isus započinje svoje djelovanje: „Otada je Isus počeo propovijedati: “Obratite se“. Glagol ‘obratiti se’ u grčkom se tekstu evanđeljâ upotrebljava na dva načina: prvi označava religiozni povratak Bogu, a drugi – koji evanđelist ovdje koristi – znači promjena mentaliteta i ponašanja. Evanđelisti, napose Matej, izbjegavaju prvo značenje tog glagola.

Prema tome, Isusove prve riječi su poziv na promjenu mentaliteta koje će se očitovati u promjeni ponašanja. Obraćenje znači drugačije usmjeriti svoje postojanje. Ako smo do sada živjeli samo sa sebe, od sada živimo za druge. Svrha tog obraćenja je činjenica da je „kraljevstvo nebesko blizu“.

Ono još nije postalo stvarnost jer će se kraljevstvo nebesko ostvariti prihvaćanjem Blaženstava. Prvo blaženstvo omogućit će ostvarenje tog kraljevstva. No, što to znači ‘kraljevstvo nebesko’? Isus o kraljevstvu nebeskom ne govori kao o ‘onom svijetu’. Kraljevstvo nebesko – izraz koji susrećemo jedino kod Mateja – znači kraljevstvo Božje. Matej, naime, piše židovskoj zajednici te stoga svaki puta kada mu je to moguće izbjegava koristiti izraz ‘Bog’ da ne bi povrijedio osjetljivost svojih čitatelja, a na njegovo mjesto stavlja zamjenske riječi.

Jedna od tih je i ‘nebesko’. Prema tome, kraljevstvo nebesko ne znači ‘na onom svijetu’, nego kraljevstvo Božje, odnosno Bog postaje kralj naroda kojim upravlja i vodi taj narod. Stoga obraćenje – promjena vlastitog postojanja – znači omogućiti ostvarenje tog i takvog kraljevstva a koje će postati stvarnost prihvaćanjem prvog blaženstva. Kraljevstvo nebesko, kraljevstvo Božje ne pada s neba nego traži čovjekovu suradnju.

„Prolazeći uz more“ – ponovno izraz more – zapisa evanđelist da Isus ugleda Šimuna i Andriju. Ova dva lika nose grčka imena što znači da dolaze iz jedne poprilično otvorene obitelji. Šimun je napose poznat po svojoj svojeglavosti. Zato i nosi nadimak ‘stijena’ što znači tvrdoglavost, tvrdoća, koja će biti polako otkrivana kroz cijelo evanđelje.

„Bacahu mreže u more; bijahu ribari“. Ovime evanđelist upućuje na proroštvo sadržano u Knjizi proroka Ezekiela 47,10 gdje čitamo da će mesijansko vrijeme biti vrijeme obilja za ribare. Nastavlja: „I reče im: Hajdete za mnom“. Zanimljivo, Isus pri osnivanju zajednice odnosno grupe s kojom želi započeti kraljevstvo Božje ne ide u potragu za monasima – bijahu to eseni, ne poziva pobožne osobe – farizeje, ne poziva niti pripadnike tadašnjeg klera – svećenike, niti moćne i dobrostojeće osobe – saduceje, još manje teologe – pismoznance, nego poziva normalne i obične ljude – ribare!

I reče im: „učinit ću vas ribarima ljudi!“. Upravo će taj naslov i misija u koju Isus poziva svoje ubrzo biti napušteni od prve Crkve. Umjesto naslova – ribari ljudi – prva će Crkva preferirat naziv pastiri – naslov koji Isus nikome nije dao jer – On je jedini Pastir!

Što znači biti ‘ribari ljudi’? Dok loviti ribu znači izvući ribu van iz njezina prirodnog okruženja zbog čega ona ugiba, ribariti ljude znači izvući ih van iz vode – simbol zla i smrti – te ih spasiti, dati im život. Stoga, Isusova ponuda je krenuti za njim kako bi cijelom čovječanstvu navijestili život.

„Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.“ Zatim, evo nam još jednog Isusova poziva drugoj dvojici braće, Jakovu i Ivanu. Oni nose židovska imena te će se kasnije u evanđelju vidjeti njihovo ponašanje koje oslikava njihova imena. Ovdje evanđelist naglašava i prisutnost njihova oca Zebedeja. Isus ih pozva a „oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim“.

Da bi se Isusa slijedilo, potrebno je ostaviti oca. Otac označava autoritet. Slijediti Isusa znači ostaviti oca, jer jedini Otac unutar zajednice vjernika je Otac na nebesima koji ne upravlja ljudima proglašujući zakone kojih se moraju držati, nego priopćujući im svoju vlastitu sposobnost ljubiti.

„I obilazio je Isus svom Galilejom“ – dakle, tom prezrenom pokrajinom – „naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu“. Evanđelist Matej upotrebljava dva različita glagola pri opisivanju Isusova djelovanja. U sinagogama naučava, a naučavati znači prenijeti baštinu Staroga zavjeta i tumačiti ju. Stoga, u sinagogama Isus uzima ono bogatstvo Staroga zavjeta i njega tumači narodu.

No, da bi navijestio radosnu vijest Kraljevstva, Isus ne naučava nego naviješta ili propovijeda. Evo nam ta dva različita glagola. Kada se obraća Židovima on naučava; kada se obraća bezvjernima ili osobama izvan Zakona, Isus naviješta ili propovijeda. To je značenje izraza – prihvatiti novo – bez potrebe za starim.

I po prvi se puta u ovom evanđelju spominje izraz ‘evanđelje’ što znači ‘radosna vijest’. A koja je to ‘radosna vijest’? Ona o Kraljevstvu. Doista, Isus se ne ograničava samo na govorenje, nego djeluje. Kako? „Liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu“. Primijetite da je Matej napisao ‘u narodu’ a ne ‘naroda’. To znači da Isus oslobađa od svih onih zapreka koje priječe prihvaćanje njegove poruke punine života u narodu. Tako se počinje širiti Isusovo djelovanje i započinje nov, nezaustavljiv Izlazak.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Izazov poganstva – razmišljanje uz 3. nedjel... U današnjem evanđeoskom odlomku (Mt 4, 12-23) evanđelist Matej nas izvještava o početku Isusove navjestiteljske djelatnosti. Prema njegovim uv...
3. nedjelja kroz godinu (A) – homilija Uvod i pokajnički čin Sabrali smo se danas poslušati Božju riječ i proslaviti ova sveta otajstva. Dok slušamo Božju riječ na pameti ima...
3. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homil... Uvod i pokajnički čin Božja nas riječ poučava da je Crkva Kristova zapravo jedno tijelo i, prema toj slici, svatko je od nas dio toga t...
Djelovati na rubu društva – razmišljanje uz 3. ned... U današnjem evanđeoskom tekstu čitamo o početku Isusova javnog djelovanja koje je uslijedilo nakon što je Ivan Krstitelj bio uhićen i utamničen. Uprav...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (A) ZAR JE KRIST RAZDIJELJEN? Prepuna je povijest primjera gdje su častohlepni i nesposobni nasljednici svojom ohološću i nesposobnošću protratili bogats...