Skip to content

Iz pera Čedomila Čekade (1896. – 1981.) - 3. stranica

Pravi svjetovnjački apostoli

Uz III. kongres katoličkih lajika u Rimu Pod kraj prošle godine, u mjesecu listopadu (11.—18. X. 1967.), održavao se je u Rimu III. svesvjetski kongres svjetovnjačkog, lajičkog, apostolata. Prisustvovali su […]

Uvijek rimski; uvijek papinski!

I da nam nije, — i sa auktoritativne strane, — sugerirano, da se milenijski, 1.900-godišnji, jubilej mučeničke smrti sv. Petra u Rimu, o ovogodišnjem Petrovu, proslavi, u prvom redu i […]

U velikoj kušnji i krizi

Oko praktičnog putokaza svećeničkim savjestima naših dana Starije svećeničke generacije bile su u jednoj stvari puno sretnije od naše, današnje. Osjećale su se duhom sigurnije. Crkveni je život bio sređen. […]

Pred našim Gospodinom na oltaru

Nedavno su američke katoličke novine (“The Register” od 5. XI. 1967., br. 45., u članku: “Far-reaching changes in Mass discussed” — Raspravljanje o dalekosežnim promjenama u Misi) zabilježile među ostalim i […]

Naši nasljednici (Briga za svećenički podmladak)

Ne znam, je li ijedan problem u Crkvi naših dana, — osim onoga danas svakako najosnovnijega i najopćenitijega: krize nadnaravnoga u savremenom svijetu; apostazije od Boga i od Evanđelja, — […]

Redovi u župi

Nije svaka naša župa toliko sretna, da na svom području ima samostan, bilo muški, bilo ženski, ili, barem, “župske sestre”. Nema nas, većina, još ni sestara na župi, a muške […]

Svećenici i pred ljesovima, i na grobovima

Nama su kršćanima ljudi, koji su umrli, blizu. Oni su nama pokojnici, — “naši dragi pokojnici”, — nijesu mrtvaci. Jesu, sigurno, i mrtvaci. Ali, ako su mrtvaci, mrtvi su samo […]

U obranu privatne i izvanliturgijske molitve

Čast liturgistima! Samo, kada su neki od njih otišli tako daleko, — a odlaze obično oni s najmanje duha, pobožnosti i intuicije, — da se u ime liturgije obaraju na […]

Katehizacija

I katehizacija spada, — nema o tom nikakve sumnje, — među osnovne, fundamentalne, svećeničke obveze. Osobito i prvotno kod svećenika iz duhovne pastve. Praktično je identična s obvezom propovijedanja Evanđelja: […]

Pod rukom Duha Svetoga

S pravom su se neki noviji ascetski pisci tužili, kako je kršćanska pobožnost naših dana potisnula u stranu Duha Svetoga. Slabo smo na njega mislili. Malo smo o njemu govorili […]

Za svećeničku elitu

Kršćanstvo nije nikada osvajalo brojem. A nije ni organizacijom, i ako ih, u nekršćanskom svijetu, ima puno, koji u organizaciji vide glavnu snagu, napose baš, katoličke Crkve. Kršćanstvo je uvijek […]

Suvremeni kult bestidnosti

Tko god od nas svećenika ne čita novina i ne promatra društvenog života oko sebe od jučer, nego možda već i decenijima, morao je, sto puta, konstatirati, kako moralni standardi […]

“Kršćanska filozofija”

Još pred tridesetak godina bio je termin “kršćanska filozofija” općenito upotrebljavan: barem u katoličkoj javnosti i u katoličkoj filozofsko-teološkoj i pastoralnoj literaturi. Nitko mu nije ozbiljno prigovarao. Imao je svoj […]

Vjera zakona i stege

Ljudi male pameti i male vjere među nama katolicima posve su krivo shvatili evanđeosku slobodu, koju je II. vatikanski sabor onako emfatično, ne proglasio, — ona ne bi bila evanđeoska, […]

Stara i vječna askeza Evanđelja

Izgleda u prvi mah pomalo čudno, zašto je sv. Ignacije, u svojim “Duhovnim vježbama”, među praktične kriterije pravog, autentičnog, kršćanskog i crkvenog duha uvrstio i onako periferne stvari, kao držanje […]

Problem modernih crkava (Protiv novih ikonoklasta)

Obično se uzimlje, da su ikonoklasti, — borci protiv svetih slika i protiv plastičnih oblika kulta u crkvama, — bili pojava specifična za kršćanski istok i inspirirana uglavnom starozavjetnim motivima. […]

Novi post

Možda sadašnja saborska i posaborska epoha nije ni u jednoj drugoj točki crkvene discipline u zapadnoj Crkvi donijela tako naglih i radikalnih izmjena, kao u točki posta i nemrsa. I […]