Skip to content

Crkva, svećeništvo, svećenici

Tekstovi dr. Čedomila Čekade (1896. – 1981.)

Pred našim Gospodinom na oltaru

Nedavno su američke katoličke novine (“The Register” od 5. XI. 1967., br. 45., u članku: “Far-reaching changes in Mass discussed” — Raspravljanje o dalekosežnim promjenama u Misi) zabilježile među ostalim i […]

Naši nasljednici (Briga za svećenički podmladak)

Ne znam, je li ijedan problem u Crkvi naših dana, — osim onoga danas svakako najosnovnijega i najopćenitijega: krize nadnaravnoga u savremenom svijetu; apostazije od Boga i od Evanđelja, — […]

Redovi u župi

Nije svaka naša župa toliko sretna, da na svom području ima samostan, bilo muški, bilo ženski, ili, barem, “župske sestre”. Nema nas, većina, još ni sestara na župi, a muške […]

Svećenici i pred ljesovima, i na grobovima

Nama su kršćanima ljudi, koji su umrli, blizu. Oni su nama pokojnici, — “naši dragi pokojnici”, — nijesu mrtvaci. Jesu, sigurno, i mrtvaci. Ali, ako su mrtvaci, mrtvi su samo […]

U obranu privatne i izvanliturgijske molitve

Čast liturgistima! Samo, kada su neki od njih otišli tako daleko, — a odlaze obično oni s najmanje duha, pobožnosti i intuicije, — da se u ime liturgije obaraju na […]

Katehizacija

I katehizacija spada, — nema o tom nikakve sumnje, — među osnovne, fundamentalne, svećeničke obveze. Osobito i prvotno kod svećenika iz duhovne pastve. Praktično je identična s obvezom propovijedanja Evanđelja: […]

Pod rukom Duha Svetoga

S pravom su se neki noviji ascetski pisci tužili, kako je kršćanska pobožnost naših dana potisnula u stranu Duha Svetoga. Slabo smo na njega mislili. Malo smo o njemu govorili […]

Za svećeničku elitu

Kršćanstvo nije nikada osvajalo brojem. A nije ni organizacijom, i ako ih, u nekršćanskom svijetu, ima puno, koji u organizaciji vide glavnu snagu, napose baš, katoličke Crkve. Kršćanstvo je uvijek […]

Suvremeni kult bestidnosti

Tko god od nas svećenika ne čita novina i ne promatra društvenog života oko sebe od jučer, nego možda već i decenijima, morao je, sto puta, konstatirati, kako moralni standardi […]

“Kršćanska filozofija”

Još pred tridesetak godina bio je termin “kršćanska filozofija” općenito upotrebljavan: barem u katoličkoj javnosti i u katoličkoj filozofsko-teološkoj i pastoralnoj literaturi. Nitko mu nije ozbiljno prigovarao. Imao je svoj […]

Vjera zakona i stege

Ljudi male pameti i male vjere među nama katolicima posve su krivo shvatili evanđeosku slobodu, koju je II. vatikanski sabor onako emfatično, ne proglasio, — ona ne bi bila evanđeoska, […]

Stara i vječna askeza Evanđelja

Izgleda u prvi mah pomalo čudno, zašto je sv. Ignacije, u svojim “Duhovnim vježbama”, među praktične kriterije pravog, autentičnog, kršćanskog i crkvenog duha uvrstio i onako periferne stvari, kao držanje […]

Problem modernih crkava (Protiv novih ikonoklasta)

Obično se uzimlje, da su ikonoklasti, — borci protiv svetih slika i protiv plastičnih oblika kulta u crkvama, — bili pojava specifična za kršćanski istok i inspirirana uglavnom starozavjetnim motivima. […]

Novi post

Možda sadašnja saborska i posaborska epoha nije ni u jednoj drugoj točki crkvene discipline u zapadnoj Crkvi donijela tako naglih i radikalnih izmjena, kao u točki posta i nemrsa. I […]

Katolicizam na pokoncilskom raskršću

Ekstremni, neomodernistički, “progresizam”, koji je pokušao, da u ove koncilske dane, pod krinkom “reformi” i “ekumenizma”, prokriomčari u katoličku Crkvu dogmatički i moralni modernizam i da tradicionalno, evanđeosko i apostolsko, […]

Eshatološka religija

Zapravo je svaka religija eshatološka religija. Religija, koja to nije, — koja krug svojih interesa i težnji ograničuje samo na ono, što se vidi i pipa; na ovozemaljski život i […]

Kršćanstvo pred problemom modernog otpada

Oko problema modernoga otpada od Crkve i od kršćanstva diže se zadnjih decenija sve veća uzbuna i u redovima katoličkih mislilaca. Svi vidimo, kako se savremena kultura konstatno udaljuje od […]