Crkveno pravo

Ženidbeni oglasi ili navještaji
Crkveno pravo

Ženidbeni oglasi ili navještaji

Kod utvrđivanja da ne postoji ništa što bi se protivilo valjanoj, odnosno dopuštenoj ženidbi, mogu poslužiti i ženidbeni oglasi ili navještaji, ili druga prikladna sredstva. Biskupska konferencija Jugoslavije je u Dopunskim odredbama partikularnoga prava, uz kan. 1067 Zakonika odlučila da se zadrže ženidbeni oglasi ili navještaji, ali umjesto 3 puta, koliko se tražilo prema prijašnjemu Zakoniku (vidi: kan. 1024), da se oglašivanje obavi samo jedanput, u svim župama u kojima zaručnici imaju prebivalište ili boravište. Tu su odredbu preuzele Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, a ona glasi: Sklapanje ženidbe treba oglasiti jedanput usmeno ili pismeno u župi ili župama gdje zaručnici imaju prebivalište ili boravište. Oglašava se nedjeljom ili ...
Sakrament pokore ili pomirenja – ispovijedi (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament pokore ili pomirenja – ispovijedi (pravni vid)

Isus Krist, liječnik naših duša i tijela, htio je da njegova Crkva, snagom Duha Svetoga, nastavi i djelo njegova liječenja i spašavanja svojih članova. To se postiže pomoću sakramenata ozdravljenja: sakramenta pokore i bolesničkog pomazanja. O sakramentu pokore, koji se naziva i sakrament obraćenja, pomirenja, oproštenja, a najčešće sakrament ispovijedi, o njegovim bitnim elementima i učincima Zakonik kanonskog prava kaže: U sakramentu pokore vjernici, ispovjedivši grijehe zakonitom služitelju, kajući se za njih i stvorivši odluku da će se popraviti, po odrješenju toga služitelja dobivaju od Boga oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja, i ujedno se izmiruju s Crkvom koju su griješeći ranili (kan. 659). Navedena odredba, bogata sadržajem, kao specifičnost sakramenta navodi opra...
Presveta euharistija (pravni vid)
Crkveno pravo

Presveta euharistija (pravni vid)

Katolički nauk o presvetoj euharistiji sažet je u Zakoniku kanonskog prava u nekoliko rečenica. U njemu se kaže: Najuzvišeniji je sakrament presveta euharistija, u kojoj je sadržan, prinosi se i prima sam Krist Gospodin i po kojoj Crkva trajno živi i raste. Euharistijska žrtva, spomen-čin Gospodnje smrti i uskrsnuća, u kojoj se ovjekovječuje njegova žrtva križa, vrhunac je i izvor svega bogoštovlja i kršćanskog života, kojom se ostvaruje jedinstvo Božjeg naroda i dovršava izgradnja Tijela Kristova (kan. 897). Određuje se u Zakoniku da vjernici trebaju presvetoj euharistiji iskazivati najviše štovanje, sudjelujući djelatno u slavljenju najuzvišenije žrtve, primajući pobožno taj sakrament i časteći ga najdubljim klanjanjem (kan. 898). Kad je riječ o euharistiji, može se raditi o euharistijs...
Sakrament potvrde (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament potvrde (pravni vid)

Potvrda ili krizma je jedan od sakramenata po kojem se, nakon krštenja, nastavlja pristup u potpuno kršćanstvo. Tim sakramentom se, kako kaže Drugi vatikanski sabor u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi, a ponavlja i Zakonik kanonskog prava, krštenici obogaćuju darom Duha Svetoga i savršenije povezuju s Crkvom, te se jače i čvršće obvezuju da riječju i djelom budu Kristovi svjedoci i da šire i brane vjeru (LG 11; kan. 879). Sakramentom potvrde utiskuje se neizbrisivi biljeg i njime se također obilježava ili označava da krizmanik darom Duha Svetoga pri pada Kristu. Stoga se podjeljuje samo jednom, kao i sakrament krštenja. Komu se potvrda ili krizma podjeljuje? Sakrament potvrde ili krizme može se podijeliti svakoj krštenoj osobi koja još nije primila taj sakrament. A za podjeljivanj...
Sakrament krštenja (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament krštenja (pravni vid)

Narav i učinci sakramenta krštenja Krštenje ili krst je sakrament ustanovljen od Isusa Krista, a njime se čovjek u kupelji krsne vode božanskom milošću čisti ili oslobađa od grijeha, najprije istočnoga a također i svih počinjenih osobno, te duhovno preporađa na novi život u Kristu, suobličuje se Kristu i postaje članom Božjega naroda ili Crkve (usp. kan. krštenje849). O važnosti krštenja za spasenje ljudi Krist je kazao: “Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se’’ (Mk 16,16); a isto tako: “Ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje’’ (Iv 3,5). A tko nije primio krštenja ne može pristupiti ni ostalim sakramentima: potvrdi, presvetoj euharistiji, pokori, bolesničkom pomazanju, svetom redu i ženidbi. Krštenje utiskuje krštenoj osobi neizbrisivi biljeg i...