Mozambički biskupi ne dopuštaju blagoslivljanje parova istoga spola

Msgr. Inácio Saúre (rođen 2. III. 1960.), nampulaški nadbiskup metropolit i predsjednik Mozambičke biskupske konferencije

Mozambički biskupi ističu kako u svijesti mnogih vjernika i u običnom jeziku pojam blagoslova znači isto što i ozakonjenje onoga što je blagoslovljeno pa su povodom izjave Fiducia supplicans odlučili da se u Mozambiku ne daju blagoslovi crkveno nevjenčanim parovima ni parovima istoga spola. Donosimo u cijelosti njihovu dušobrižnu bilješku.


Mozambička biskupska konferencija
Glavno tajništvo


Dušobrižna bilješka Mozambičke biskupske konferencije o značenju blagoslovâ


Dana 18. prosinca 2023. Dikasterij za učenje vjere objavio je Izjavu Fiducia supplicans o pastirskom značenju blagoslovâ. Nakon što je prikazala bogatstvo i raznolikost sadržaja koje označava pojam blagoslova, isprava ovlašćuje zaređenoga službenika da blagoslivlja nepravilne parove ili parove istoga spola, što je činjenica koja usred naših kršćanskih zajednica, ali i šire, izaziva pitanja i nemire.

Kao Mozambička biskupska konferencija, ne želeći, u ovom trenutku, produbljivati ​​ili tumačiti tekst izjave, osjećamo dužnost dati sljedeće kratke naznake:

1. Nauka o ženidbi i obitelji ostaje nepromijenjena, jer blagoslov koji se spominje u Izjavi nema nikakve veze s bogoslužjem i obredom vjenčanja (slavljenjem sakramenta ženidbe), te se slavljenje toga sakramenta ni na koji način ne može zamijeniti blagoslovom, kao što je praksa u nekim nekatoličkim crkvama.

2. Osobe koji žive u stanju neredovite zajednice ne treba izdvajati iz kršćanske zajednice, nego im treba pomoći, kao i svim vjernicima, da svoj život prilagode Božjoj volji kroz blizinu Crkve koja tješi, brine se i ulijeva jakost.

3. Ista Izjava podsjeća nas da su „nedopustivi obredi i molitve koji mogu stvarati pomutnju o onom što je temeljno za brak i onom što mu je u suprotnosti“ (br. 4) i da postoji „pravo i dužnost izbjegavati svaku vrstu obreda koji bi mogao dovesti do bilo kakve zabune“ (br. 5). Stoga dokument za taj blagoslov ne dopušta nikakav obredni oblik.

4. Izjava tvrdi da blagoslov koji se predstavlja kao mogućnost da ga se zazove na neredovitu ili istospolnu zajednicu ne teži ozakoniti te zajednice. Međutim, u svijesti mnogih vjernika i u običnom jeziku pojam blagoslova znači isto što i ozakonjenje onoga što je blagoslovljeno.

Stoga Mozambička biskupska konferencija potiče sve zaređene službenike da pokažu blizinu i praćenje onima koji žive u neredovitim zajednicama. Mi, biskupi, odlučili smo da se u Mozambiku ne daju blagoslovi neredovitim zajednicama i zajednicama istoga spola.

Neka uzor Crkve Božje Obitelji nastavi biti ono što nadahnjuje našu Crkvu u Mozambiku, a Marija, Kraljica obitelji, neka vodi i štiti naše obitelji!


Maputo, 28. prosinca 2023.


+ Inácio Saúre, IMC
nampulaški nadbiskup
predsjednik Mozambičke biskupske konferencije


portugalski izvornik


Conferência Episcopal de Moçambique
Secretariado geral


Nota Pastoral da Conferência Episcopal de Moçambique sobre o significado das Bênçãos


No passado dia 18 de Dezembro de 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou a Declaração Fiducia supplicans sobre o significado pastoral das Bênçãos. O documento, depois de ter apresentado a riqueza e variedade do conteúdo indicado pelo termo bênção, autoriza o ministro ordenado a abençoar casais irregulares ou do mesmo sexo, facto este que está a provocar no meio das nossas comunidades cristãs, e não só, questionamentos e perturbações.

Como Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), sem querer, neste momento, aprofundar ou interpretar o texto da declaração, sentimos o dever de dar as seguintes breves indicações:

1. A doutrina sobre o matrimónio e a família permanece inalterada porque, a bênção de que fala a Declaração, nada tem a ver com a liturgia e a celebração do sacramento do matrimónio, e a celebração deste sacramento não pode ser substituída de nenhum modo com uma bênção, como é prática nalgumas igrejas não católicas.

2. As pessoas que vivem uma situação de união irregular não devem ser afastadas da comunidade cristã, mas devem ser ajudadas, como todo o fiel, a adequar a sua vida à vontade de Deus por meio da proximidade da Igreja que conforta, cuida e infunde coragem.

3. A mesma Declaração lembra que: “São inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre matrimónio e o que o contraria” (n° 4) e que há o “direito e dever de evitar qualquer tipo de rito que possa levar a alguma confusão” (n° 5). Por isso, o documento não admite para esta bênção nenhuma forma ritual.

4. A Declaração afirma que a bênção apresentada como possível a ser invocada sobre uma união irregular ou do mesmo sexo, não pretende legitimar estas uniões. Porém, na mente de muitos fiéis e na linguagem comum, com o termo bênção entende-se o mesmo que legitimar o que se abençoa.

Por isso, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) exorta todos os ministros ordenados para que manifestem proximidade e acompanhamento a quem vive em uniões irregulares. Nós, os Bispos, decidimos que em Moçambique não se dê bênção a uniões irregulares e uniões do mesmo sexo.

Que o modelo de Igreja Família de Deus continue a ser o que inspira o nosso ser Igreja em Moçambique, e que Maria, Rainha da Família, guie e proteja as nossas famílias!


Maputo, 28 de Dezembro de 2023


Dom Inácio Saúre, IMC
Arcebispo de Nampula
Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique