Nigerijski biskupi: nije moguće blagoslivljati istospolne zajednice

Nigerijski biskupi

Nigerija je najmnogoljudnija država u Africi (231 milijun stanovnika), koja ima svijetlu demografsku budućnost. Oko 30 milijuna katolika u njoj redovito, svakoga tjedna ide na Misu. Nigerijski su biskupi 20. prosinca 2023. odbacili izjavu Fiducis supplicans istaknuvši:

„Konferencija katoličkih biskupa Nigerije uvjerava cijeli Božji narod da učenje Katoličke Crkve o braku ostaje isto. Stoga u Crkvi ne postoji mogućnost blagoslivljanja istospolnih zajednica i djelovanjâ. To bi bilo protivno Božjemu zakonu, učenju Crkve, zakonima naše države i kulturnoj osjećajnosti našega puka.“

Donosimo cijelo priopćenje u hrvatskom prijevodu i engleskom izvorniku.


Nigerijska konferencija katoličkih biskupa

O Izjavi Fiducia supplicans Dikasterija za širenje vjere o pastirskom značenju blagoslovâ u Crkvi

1. Nakon što je Dikasterij za učenje vjere izdao Izjavu o pastirskom značenju blagoslovâ, „Fiducia supplicans“ (pouzdanje kojim se moli) mi, članovi Konferencije katoličkih biskupa Nigerije, prepoznajemo svoju dužnost da kao pastiri razjasnimo sadržaj isprave, s obzirom na različite preljeve tumačenja koje je već dano.

2. Izjava nastoji razjasniti različite oblike blagoslova koji se mogu dati osobama i predmetima u Katoličkoj Crkvi, uključujući mogućnost blagoslova osoba u neurednim zajednicama. Takve zajednice uključuju, ali nisu ograničene na rastavljene i ponovovjenčane čiji prethodni brak nije bio proglašen ništavim, one koji žive u istospolnim zajednicama, one u višebračnim zajednicama, u suložništvu (trajnom priležništvu, divljem braku), itd.

3. Izjava priznaje i pažljivo razlikuje obredne, bogoslužne i neslužbene (neformalne) blagoslove. Dok se obredni ili bogoslužni blagoslovi dijele prema odredbama koje je Crkva utvrdila, neslužbeni se blagoslovi odnose na molitve nad ljudima koji ih traže izvan bogoslužja ili bilo kojega službenoga slavlja u Crkvi. Izjava nudi razmatranje mogućnosti proširenja neslužbenoga blagoslova na svu Božju djecu, bez obzira na njihovo ćudoredno stanje, kada traže da ih se blagoslovi. Pri svemu tomu Izjava ustraje da se osobe u neredovitim zajednicama – a nikada sama zajednica – mogu blagosloviti samo u nebogoslužnom obliku kako bi se izbjegla pomutnja. Blagoslov se ne smije davati tijekom ili u vezi s obredom građanskoga vjenčanja ili s odjećom, riječima i znakovima povezanim s vjenčanjem.

4. Izjava ponavlja trajno učenje Katoličke Crkve o braku kao „isključivoj, postojanoj i nerazrješivoj zajednici jednoga muškarca i jedne žene, po naravi i prirodno otvorenoj rađanju djece” i izričito ističe kako Crkva nema ovlast blagoslivljati neredovite zajednice (nepravilna sjedinjenja).

5. Izjava također učvršćuje istinu o Božjem milosrđu. Kad netko voljno traži blagoslov pokazuje pouzdanje u Boga i želju da živi u skladu s Božjim zapovijedima. Traženje Božjega blagoslova ne ovisi o tome koliko je netko dobar. Nesavršenost je razlog traženja Božje milosti. Stoga su oni koji se nalaze u neredovitim zajednicama pozvani da nikada ne gube nadu, dapače da traže Božju milost i milosrđe dok ostaju otvoreni obraćenju.

6. Zaključno, Konferencija katoličkih biskupa Nigerije uvjerava cijeli Božji narod da učenje Katoličke Crkve o braku ostaje isto. Stoga u Crkvi ne postoji mogućnost blagoslivljanja istospolnih zajednica i djelovanjâ. To bi bilo protivno Božjemu zakonu, učenju Crkve, zakonima naše države i kulturnoj osjećajnosti našega puka. Konferencija katoličkih biskupa Nigerije zahvaljuje svim svećenicima na njihovu praćenju bračnih parova, moleći ih da u svemu što čine nastave podupirati sakrament svete ženidbe i da nikada ne čine ništa što bi umanjilo svetost toga svetootajstva.

Neka vas Gospodin blagoslovi i čuva. Amen! Svima želimo razdragan Božić.


Abuja, 20. prosinca 2023.


+ Lucius Iwejuru Ugorji, owerriski nadbiskup, predsjednik

+ Donatus A. Ogun, uromiski biskup, tajnik


Engleski izvornik

CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF NIGERIA

CONCERNING FIDUCIA SUPPLICANS: A DECLARATION BY THE DICASTERY FOR THE PROPAGATION OF THE FAITH ON THE PASTORAL MEANING OF BLESSINGS IN THE CHURCH

1. Following the issuance of the Declaration on the Pastoral meaning of blessings, “Fiducia Supplicans” (pleading with courage) by the Dicastery for the Doctrine of the Faith, we, the members of the Catholic Bishops Conference of Nigeria (CBCN), recognise our duty as Pastors to clarify the content of the document, given the various nuances of interpretation that it has already been given.

2. The Declaration seeks to clarify the different forms of blessing that can be given to persons and objects in the Catholic Church, including the possibility of blessing persons in irregular unions. Such unions include but are not limited to divorced and remarried couples whose previous marriages had not been annulled, those living in same-sex unions, those in polygamous unions, in concubinage, etc.

3. The Declaration acknowledges and carefully distinguishes between ritual, liturgical, and informal blessings. While ritual or liturgical blessings are imparted according to the established norms of the Church, informal blessings refer to prayers over people who ask for them outside the liturgy or any formal celebration in the Church. The Declaration offers a consideration of the possibility of extending the informal blessing to all God’s children, irrespective of their moral condition, when they ask to be blessed. Nevertheless, the Declaration insists that the blessing of persons in irregular unions – and never the union itself – can only take a non-liturgical form to avoid confusion. It should not be imparted during or in connection with a civil wedding ceremony or with clothing, words, and signs associated with a wedding.

4. The Declaration reiterates the Catholic Church’s perennial teaching on marriage as an “exclusive, stable and indissoluble union of a man and woman, naturally open to the generation of children” and emphatically states that the Church does not have the power to impart a blessing on irregular unions.

5. The Declaration also reinforces the truth about God’s mercy. For one to willingly ask for a blessing demonstrates one’s trust in God and the desire to live according to God’s commandments. Asking for God’s blessing is not dependent on how good one is. Imperfection is the reason for seeking God’s grace. Therefore, those in irregular unions are invited never to lose hope but rather to ask for God’s grace and mercy while remaining open to conversion.

6. In conclusion, the Catholic Bishops Conference of Nigeria assures the entire People of God that the teaching of the Catholic Church on marriage remains the same. There is, therefore, no possibility in the Church of blessing same-sex unions and activities. That would go against God’s law, the teachings of the Church, the laws of our nation and the cultural sensibilities of our people. The CBCN thanks all the Priests for their accompaniment of married couples, asking them to continue in all they do to sustain the sacrament of holy matrimony and never to do anything that would detract from the sacredness of this sacrament.

May the Lord bless and keep you. Amen! We wish everyone a merry Christmas.


Abuja, 20 December 2023

+ Lucius Iwejuru Ugorji, Archbishop of Owerri, President

+ Donatus A. Ogun, Bishop of Uromi, Secretary