Obred postavljanja kateheta

Obred postavljanja kateheta


Dana 10. svibnja godine 2021. objavljeno je apostolsko pismo pape Franje u obliku motuproprija Antiquum ministerium[1] kojim se uspostavlja služba katehete.[2] Tom je prigodom papa najavio da će „Kongregacija za bogoslužje i disciplinu sakramenta providjet kroz kratko vrijeme da objavi obred uspostavljanja laičke službe katehete“. Kongregacija je to i učinila 13. prosinca 2021.: objavila je Red postavljanja katehetâ koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022.[3] Donosi se latinsko tipsko izdanje s napomenom da prijevod – s mogućim prilagodbama – prirede i odobre pojedine biskupske konferencije te da se objavi nakon što ga potvrdi ista kongregacija. Kongregacija je također objavila Pismo predsjednicima biskupskih konferencija o ovom obredu.[4] Prvo ćemo ukratko predstaviti sadržaj pisma, a zatim ćemo prikazati sâm Red postavljanja kateheta.


1. Pismo


Ovaj se red (koji je po sebi dio Rimskog pontifikala) za sad objavljuje bez Prethodnih napomena, jer će se vjerojatno u 2022. godini – o pedesetoj obljetnici motuproprija „Ministeria quaedam“ (1972.) – objaviti dopunjeno i izmijenjeno izdanje Rimskog pontifikala u kojem će onda mjesto naći i dopunjene Prethodne napomene. Ovaj red biskupske konferencije mogu „široko“ prilagoditi i objaviti u skladu s odredbama motuproprija „Magnum principium“.[5] Napominje se da, u skladu s motuproprijem „Spiritus Domini“ od 10. siječnja 2021., u službu kateheta mogu biti postavljeni Kristovi vjernici oba spola.[6]

Služba kateheta je po definiciji laička služba. Ona je trajna na isti način kao što su to postavljene službe čitača i akolita. Oni svoju službu vrše u suradnji sa zaređenim službenicima i pod njihovim vodstvom. Katehete mogu biti uključene u katehezu, ali jednako tako i u druge različite oblike apostolata.

Međutim, po sebi ne bi trebali biti postavljeni u službu katehete:

 • oni koji se pripremaju za primanje svetih redova;
 • redovnici i redovnice, osim ako imaju posebnu ulogu u organizaciji kateheze;
 • oni koji imaju posebnu ulogu u nekom crkvenom pokretu;
 • vjeroučitelji u školi, osim ako u isto vrijeme vrše neku drugu zadaću ili službu u župi ili u biskupiji.

Služba postavljenog katehete jest zvanje (osobito kada je u pitanju kršćanska inicijacija djece i odraslih) i zato treba valjano prosuđivati tko ima takvo crkveno zvanje. Svi ostali katehete mogu svake godine svečano primati biskupski mandat za svoju službu. Valja imati na pameti da i služba čitača na svoj način također uključuje poučavanje vjernika. Naglašava se: „Ne trebaju svi koji sudjeluju u inicijaciji djece, mladih i odraslih biti postavljeni kao katehete. Biskup će po svojoj mudroj prosudbi odlučiti koga od njih pozvati i postaviti u službu lektora ili katehete u skladu s njihovim sposobnostima i potrebama.“ Po sebi se u službu kateheta postavljaju oni koji već imaju bogato iskustvo u katehezi, osobito u katekumenatu odraslih.

Na koncu se određuje: „Zadaća je biskupskih konferencija da za svoje područje odrede koji je profil, uloga i prikladan oblik za službu kateheta u skladu s odredbama motuproprija ‘Antiquum ministerium’. Potrebno je nadalje za kandidate definirati prikladan oblika formacije. Jednako je tako potrebno pripraviti zajednicu da razumije smisao ovih odredaba.“

Glede profila onih koji trebaju biti postavljeni u službu katehete Kongregacija se poziva na riječi pape Franje u br. 8 motuproprija „Antiquum ministerium“:

„Dobro je da se u uspostavljenu službu katehete pozivaju muškarci i žene duboke vjere i ljudske zrelosti, koji aktivno sudjeluju u životu kršćanske zajednice, sposobne za prihvaćanje, velikodušnost i bratski život, za stjecanje potrebne formacije biblijske, teološke, pastoralne i pedagoške kako bi bili pažljivi prenositelji istine vjere, i da imaju već zrelo neko prethodno iskustvo kateheze. Traži se da budu vjerni suradnici prezbitera i đakona, raspoloživi da vrše službu gdje bude nužno, i prožeti pravim apostolskim zanosom.“[7]

Liturgijsko slavlje postavljanja kateheta vodi biskup ili svećenik od njega delegiran. Slavlje može biti u sklopu mise ili u sklopu službe riječi. Struktura obreda je jednostavna. Nakon navještaja Božje riječi slijedi nagovor koji biskupske konferencije mogu prilagoditi. Nakon toga slijedi poziv na molitvu, tekst blagoslova i predaja raspela.


2. Red postavljanja kateheta


Ako je slavlje u sklopu mise, može se uzeti misa za crkvene službenike ili za laike ili za evangelizaciju naroda ili za novu evangelizaciju s vlastitim čitanjima ili pak misa od blagdana ili svetkovine. Dolikuje da biskup postavi katehete u župi u kojoj djeluju. Misa započinje prema svome redu. Nakon što se navijesti evanđelje, biskup sjedne. Prezbiter ili đakon – slično kao kod ređenja – pozove kandidate: „Neka pristupe koji imaju biti postavljeni u službu kateheta.“ Prozvani kandidati odgovore: „Evo me“, dođu pred biskupa, iskažu mu poštovanje i odu na svoja sjedala. Biskup im se obrati „ovim ili sličnim riječima“. Na početku spomene kako je Isus poslao svoje učenike da naviještaju evanđelje do krajeva zemlje, a onda, između ostalog, kaže:

„Svaki je krštenik dionik Kristove svećeničke, proročke i učiteljske službe. Neki su u Crkvi ipak pozvani na posebnu službu. Tako ste i vi, koji već svesrdno sudjelujete u katehezi, pozvani u stalnu službu kateheta, kao što su muževi i žene bili suradnici Pavlove apostolske službe. Vaša službe neka bude ispunjena dubokom molitvom, da biste naviještali zdrav nauk. (…) Trebate biti svjedoci vjere, učitelji i uvoditelji u kršćanska otajstva u suradnji sa zaređenim službenicima.“ (…)

Nakon nagovora biskup ustane. Kandidati kleknu. Biskup pozove prisutne na molitvu. Nakon kraće šutnje biskup ispruženih ruku govori nad kandidatima ovu molitvu:

„Oče, ti nas činiš dionicima poslanja Krista, tvoga Sina i crkvi svojoj daješ mnogostruke darove. Blagoslov ove svoje sinove (kćeri) koji su zabrani za službu kateheta. Daj da vjerno žive svoje krsno poslanje, surađuju s pastirima Crkve i u različitim oblicima apostolata izgrađuju tvoje Kraljevstvo.“

Nakon toga svi sjednu. Kandidati ustanu, dođu biskupu koji svakom pojedinom predaje križ govoreći: „Primi ovaj znak naše vjere, katedru istine i ljubavi Kristove. Navješćuj njegov život, nauk i riječ.“

Misa se nastavlja Vjerovanjem, odnosno molitvom vjernika u kojoj treba biti i zaziv za novopostavljene katehete.

Ukoliko je slavlje postavljanja kateheta izvan mise, biskup na početku pozdravi puk i rekne zbornu molitvu. Slijedi služba riječi kao u misi. Postavljanje kateheta je kao u misi. Obred se završi molitvom vjernika i molitvom Gospodnjom i završnim blagoslovom. Za misu, odnosno za službu riječi na izbor se daju sljedeća čitanja.

Stari zavjet:
 1. Izl 3, 1-6. 9-12: „Bit ću s tobom.“ U one dane Mojsije je pasao ovce svoga tasta Jitra…
 2. Iz 52, 7-10: „Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.” Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti…
 3. Mudr 13, 1-9: „Ako su bili kadri steći toliko spoznaje da mogu svemir istraživati, koliko su lakše mogli otkriti Gospodara svega toga!“ Po naravi su glupi svi ljudi…
Novi zavjet:
 1. Dj 18, 23-28: „Apolon je snažno pobijao Židove javno pokazujući iz Pisama da Isus jest Krist.“ Pavao se neko vrijeme zadrža pa onda ode i zareda…
 2. 1 Kor 1, 22-31: Mi propovijedamo Krista raspetoga.“ Braćo, Židovi znake ištu…
 3. Fil 4, 4-9: „Što je god čisto, to neka vam je u srcu.“ Braćo, radujte se u Gospodinu uvijek…
Psalmi:
 1. Ps 15, 1-2a et 5. 7-8. 11. R : Ti si, Gospodine, baština moja.
 1. Ps 18, 2-3. 4-5. R: Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.
 1. Ps 99, 2.3.4.5. R: Njegov smo narod i ovce paše njegove.
Aleluja:
 1. Iv 8, 12: Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin, tko za mnom ide, imat će svjetlost života.
 2. Iv 12, 26: Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.
Evanđelja:
 1. Lk, 12, 39-48: „Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati“. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. „A ovo znajte…
 1. Iv 12, 44-50: „Ja – Svjetlost – dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane.“ U ono vrijeme povika Isus…

3. Zaključak


Za razumijevanja postavljenih službi čitača, akolita i, u ovom slučaju, kateheta čini mi se ključnim uputa Kongregacije za provedbu postavljanja kateheta. Kongregacija veli da je zadaća biskupskih konferencija da odrede profil, ulogu i prikladan oblik službe postavljenih kateheta, kao i prikladan oblik formacije. Kako to razumjeti i, eventualno, provesti u našim prilikama? Što se tiče formacije, u nas ima dovoljno vjeroučitelja koji su diplomirani teolozi, odnosno, magistri teologije. Nije zanemariv broj ni onih koji su završili i neke druge programe za poučavanje u vjeri. Koga od njih postaviti za katehetu? Veli se da to po sebi ne vrijedi za vjeroučitelje u školama. Međutim svi ili gotovo svi naši vjeroučitelji angažirani u školama surađuju i u župskoj katehezi. Velik dio njih ima višegodišnje iskustvo. Koga izabrati? Po kojim kriterijima? Pismo Kongregacije izrijekom veli da ne trebaju svi koji su angažirani u katehezi biti postavljeni u službu katehete, nego  im se svake godine može svečano uručiti biskupov mandat. Biskupska bi konferencija trebala u tome smislu izdati pravilnik. Međutim, u praksi je, kao što smo to već i prije isticali, veoma osjetljivo pitanje izbora kandidata. Koga predložiti i izabrati, a da se ne stvori razdor među vjeroučiteljima i onima koji su u katehezi angažirani? I onda, najvažnije pitanje. Ako se takav pravilnik pojavi glede kateheta ili pak glede svih triju laičkih postavljenih službi (čitača, akolita i kateheta), opet ćemo se susresti s dvostrukim oblikom crkvenih službi. S jedne strane bit će to oni postavljeni, to jest „pravi“ čitači, akolite i katehete, dok će u isto vrijeme neki vjernici tek vršiti službu čitača, akolita (tj. poslužitelja kod oltara i izvanrednih djelitelja pričesti) i katehete. Ove bi potonje službe bile „privremenim odabirom“ (latinski „temporanea deputatione“). Ovo je pak novina. Naime, sve do Drugog vatikanskog sabora – s izuzetkom ministranata – nisu postojale privremene službe. Nakon sabora su 1972. motuproprijem Pavla VI. „Ministeria quaedam“ ponovno uspostavljene laičke službe čitača i akolita, ali to u praksi nije zaživjelo. Izabrani su vjernici „privremenim odabirom“ vršili službu čitača i akolita, dok se u službu čitača i akolita – barem u nas – postavljaju samo kandidati za svećeništvo, tako da su te (postavljene) službe de facto tek nužan uvjet da netko može primiti sveti red đakonata. Mogućnost koju daje motuproprij „Antiquum ministerum“ za postavljanje kateheta vjerojatno će imati smisla u misijskim krajevima gdje, zbog veličine župa i misijskih postaja, zaređeni službenik ne može često doći do udaljenih vjernika, pa je stoga u nekim manjim i udaljenijim zajednicama uloga katehete veoma naglašena, pogotovo u pripravi katekumena. Budući da je za uvođenje trajne službe kateheta za područje svake biskupske konferencije potrebno načiniti prosudbu, u kojoj je mjeri i u kojem obliku ta služba potrebna i primjerena, te budući da je k tome potrebno načiniti određenu strategiju i pripraviti određeni pravilnik, nije za očekivati da će se ovaj dokument u našim krajevima uskoro u praksi provoditi.


[1] Tekst je dostupan na http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html (pristupljeno 3. 6. 2021). Za hrvatski prijevod vidi: https://www.vjeraidjela.com/apostolsko-pismo-u-obliku-motuproprija-vrhovnog-svecenika-franje-antiquum-ministerium-kojim-se-uspostavlja-sluzba-katehete/ (pristupljeno 3. 6. 2021).

[2] Usp. Z. PAŽIN, Motuproprij „Antiquum mysterium“, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 149 (2021) 7-8, 52-54.

[3] Usp. Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Francisci PP. cura recognitum. De institutione catechistarum. Editio typica, 2021. Za sada je tekst dostupan na: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01772.html (pristupljeno 15. 12. 2021.)

[4] Usp. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01773.html (pristupljeno 15. 12. 2021.).

[5] To znači da biskupske konferencije priređuju i odobravaju prijevode liturgijskih knjiga, a Kongregacija ih samo potvrđuje.

[6] Usp. Z. PAŽIN, Motuproprij „Spiritus Domini“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 149 (2021) 3, 58-61.

[7] Hrvatski prijevod: V. BLAŽEVIĆ u: https://www.vjeraidjela.com/apostolsko-pismo-u-obliku-motuproprija-vrhovnog-svecenika-franje-antiquum-ministerium-kojim-se-uspostavlja-sluzba-katehete/ (pristupljeno 4. 1. 2022). Usp. također: Služba Božja, 61 (2021), br. 3, str. 402 – 407.