Slavlje sakramenta ženidbe – prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Slavlje sakramenta ženidbe – prijedlozi za liturgijsko pjevanje


Sakramenti su izvor novoga života u Kristu. Tako i sakrament ženidbe očituje na zemlji Božju ljubav u zaručničkoj ljubavi. Ženidba svoj temelj ima u Božjem Savezu koji je izrastao iz Kristova Saveza sklopljenoga u žrtvi križa. Moramo sve više biti svjesni da je euharistija izvor kršćanske ženidbe. U otajstvu euharistijske žrtve trajno se nastavlja i čini spasonosnim savez ljubavi između Krista i njegove Crkve. Iz toga vrela kršćanski supružnici trajno obnavljaju bračni savez kojim Svevišnji posvećuje njih, Crkvu i svijet. Ozbiljnost življenja ženidbe svoju snagu pronalazi u euharistiji, u Kristovu sebedarju do smrti na križu, koju euharistija ponazočuje. 

Danas smo svjedoci da se sakramentu ženidbe u njegovom slavljenju pridodavaju elementi koji mu nisu pripadni jer ne proizlaze iz same liturgije nego iz folklora, filmova i medija. Potrebno je nastojati ne profanizirati taj Božji sakrament čvrsto stojeći na liniji onoga što Crkva preporuča da se u njemu slavi.

Za sve one koji glazbeno oblikuju sakrament ženidbe treba istaknuti da ulazni marševi koji često vuku podrijetlo iz svjetovne glazbe ne mogu naći mjesta u liturgiji. Skladbe kao što su Ave Maria i druge nisu stvarane za ovaj sakrament i ne mogu biti pjevane, osim eventualno nakon obreda kada mladenci mogu otići do kipa Blažene Djevice Marije i pomoliti se i zahvaliti joj na njezinu zagovoru. Nakon samoga čina privole može se pjevati neki hvalbeni psalam ili Hvalospjev ljubavi. Orguljska glazba može naći svoje mjesto u sakramentu, posebno na ulazu ili prinosu ili završetku, ne isključujući pjevanje već se s njime stapajući u jedan obred.

Ovdje donosimo prijedloge pjesama koje su prikladne za slavljenje sakramenta ženidbe:

Ulazna:

Gospodine, smiluj se (Kyrie, eleison) Svet (Sanctus) i Jaganjče Božji (Agnus Dei):

 

Otpjevni psalam:

Aleluja:

Nakon razmjene prstenova:

 

Prinosna (kad se naviješta evanđelje o svadbi u Kani Galilejskoj):

Prinosna:

Pričesna:

Završna:

Sve note zajedno: