»Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.« (Rim 6,10)
Shadow

Oznaka: modernizam

Bijeda biblijskog fundamentalizma

Bijeda biblijskog fundamentalizma

Gdje se nalazimo
Fundamentalizam (prema lat. fundamentum: temelj, osnova) nije nova pojava u svijetu. Nalazimo ga na svim stranama svijeta i u različitim oblicima, iako se izvorno vezuje uz religijsko područje. Svojom žilavošću posebno iznenađuje onda kad se pomisli da više nije moguć, da su potrošeni preduvjeti njegova opstanka. Njegova današnja prisutnost nam jasno govori da se uz prijeđeni i tekući razvoj tehnike i znanosti nije dogodilo njegovo odumiranje. Dapače, kad se podrobnije promotri, nije isključeno da će ga u budućnosti biti sve više, i to upravo ondje gdje se mislilo da je nemoguć. Uživa li fundamentalizam dobar glas? Dakako, moramo biti oprezni sa spomenutim izjavama. Naime, svijet nije posvuda jednak. Komunikacijska umreženost i sekularizacijska zračenja ne polučuju na...