Oznaka: <span>Otajstvo je to veliko. Liturgija i teologija Reda slavljenja ženidbe</span>

Latinska tipska izdanja Reda slavljenja ženidbe nakon Drugog vatikanskog sabora

Prvo tipsko izdanje Reda slavljenja ženidbe odobreno je 19. ožujka 1969.[1] Bila je to prva obnovljena liturgijska knjiga koja se pojavila nakon Drugoga vatikanskog sabora. …

Obred vjenčanja nakon Drugog vatikanskog sabora: priprava novoga slavljenja ženidbe

1. Prema novom Redu slavljenja ženidbe Poznato je da je Pavao VI. 13. siječnja 1964. osnovao Vijeće za provedbu liturgijske konstitucije (Consilium ad exsequendam constitutionem …

Obred vjenčanja nakon Drugog vatikanskog sabora: saborske rasprave i odredbe

1. Konzultacije prije saborskih zasjedanja Glede nauka Drugoga vatikanskog sabora o ženidbi, ograničit ćemo se na Red sklapanja ženidbe, o čemu se govori u Sacrosanctum …

Posebnosti obreda vjenčanja u našim krajevima do Drugoga vatikanskog sabora

Da bi se uvelo reda u sklapanje ženidbe, Tridentski je sabor dekretom Tametsi odredio da se od toga trenutka imaju valjanima smatrati samo one ženidbe …

Obred sklapanja ženidbe nakon Tridentskog sabora

1. Odredbe Tridentskog sabora Tridentski sabor htio je prvenstveno riješiti neka doktrinarna i pastoralna pitanja. Na doktrinarnom planu trebalo je riješiti pitanje sakramentalnosti ovoga sakramenta, …