Utorak, 18 siječnja

Oznaka: sakrament ženidbe

Promjene u odredbama o ženidbi u Zakoniku kanonskog prava
Crkveno pravo, Crkveno Učiteljstvo

Promjene u odredbama o ženidbi u Zakoniku kanonskog prava

Članak ukratko obrađuje promjene do kojih je došlo u odredbama ženidbenog prava u važećem Zakoniku kanonskog prava, proglašenom 1983. godine, a koje je u tri slučaja (kan. 1086 § 1; kan. 1117; kan. 1124) izvršio papa Benedikt XVI. svojim ap. pismom MP: Omnium in mentem, od 26. listopada 2009., a u 6 slučajeva (kan. 1108 § 3; kan. 1109; kan. 1111 § 1; kan 1112 § 1; kan. 1116 § 3; kan. 1127 § 1) papa Franjo ap. pismom MP: De concordia inter Codices, od 15. rujna 2016. Kod pape Benedikta radilo se o izostavljanju iz tri kanona (kan. 1086 § 1; kan. 1117 i kan 1124) riječi „i nije formalnim činom iz nje otpala“, a kod pape Franje promjene su se sastojale u dodavanju novih paragrafa u dva kanona (kan. 1108 § 3 i kan. 1116 § 3), u dopunjavanju dvaju paragrafa referiranjem na novi, 3. paragraf u...
Ženidba: sakrament bračne ljubavi i zajedništva
Vjeronauk - srednja škola

Ženidba: sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Uvod Sveto Pismo na samom svom početku, u Knjizi Postanka, govori o muškarcu i ženi kao jednom tijelu. Time je postavilo temelj bračnom zajedništvu, koje je Krist uzdigao na otajstvo, a Crkva ga uprisutnjuje po sakramentu ženidbe. Po njemu bračni drugovi primaju mnoge milosti koje ih osnažuju u bračnom i obiteljskom životu. Stoga je važno odgajati naraštaje za uzvišenost i važnost ženidbe kao sakramenta ljubavi i zajedništva. Svrhe ženidbe Ponajprije valja uočiti da ženidba ima trostruku svrhu, a to su: dobro supružnika, odnosno ponajprije njihova međusobna upućenost jedno na drugo, po kojoj će se ostvarivati u ljubavi i pomoći, zatim dobro djece, koje označuje da su supružnici pozvani uvijek biti otvoreni rađanju i sa zahvalnošću od Boga primati dar novoga života, kao i...
Latinska tipska izdanja Reda slavljenja ženidbe nakon Drugog vatikanskog sabora
Liturgika

Latinska tipska izdanja Reda slavljenja ženidbe nakon Drugog vatikanskog sabora

Prvo tipsko izdanje Reda slavljenja ženidbe odobreno je 19. ožujka 1969.[1] Bila je to prva obnovljena liturgijska knjiga koja se pojavila nakon Drugoga vatikanskog sabora. Imala je skromne Prethodne napomene. Bilo je za očekivati da se pojavi obnovljeno tipsko izdanje, jer je, između ostaloga, Red slavljenja ženidbe u Rimskom obredniku trebalo uskladiti s kasnije objavljenim liturgijskim knjigama, poglavito s misalom. To se još više pokazalo potrebitim nakon objavljivanja Zakonika zakonskog prava. Tako se drugo tipsko izdanje pojavilo 1991., a dekret nosi nadnevak 19. ožujka 1990.[2] Mi ćemo dio po dio predstavljati OCM, 1969. i OCM, 1991. naznačujući promjene i obogaćenja sadržana u drugom tipskom izdanju, s time, da ćemo, naravno, staviti naglasak na OCM, 1991. Osvrnut ćemo se takođ...
Obred vjenčanja nakon Drugog vatikanskog sabora: priprava novoga slavljenja ženidbe
Liturgika

Obred vjenčanja nakon Drugog vatikanskog sabora: priprava novoga slavljenja ženidbe

1. Prema novom Redu slavljenja ženidbe Poznato je da je Pavao VI. 13. siječnja 1964. osnovao Vijeće za provedbu liturgijske konstitucije (Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia).[1] Ta je komisija trebala u djelo provesti odredbe SC, a u ovom slučaju, naravno, pripraviti novi red sklapanja ženidbe. Ovom se materijom bavila studijska grupa 23.[2] Polazište za izradu novog Reda slavljenja ženidbe bile su sljedeće točke: Slavlje ženidbe treba biti uvijek ucijepljeno ili u misu ili u službu riječi. Blagoslov mladencima treba uvijek dati, to znači i u "zabranjenim vremenima", kao i u slučaju da je u pitanju ženidba udovaca ili udovica. Osnovna shema obreda jest sljedeća: kratki uvod, poslanica, pjesma, evanđelje, homilija na osnovu svetog teksta, slavlje ženid...
Obred vjenčanja nakon Drugog vatikanskog sabora: saborske rasprave i odredbe
Liturgika

Obred vjenčanja nakon Drugog vatikanskog sabora: saborske rasprave i odredbe

1. Konzultacije prije saborskih zasjedanja Glede nauka Drugoga vatikanskog sabora o ženidbi, ograničit ćemo se na Red sklapanja ženidbe, o čemu se govori u Sacrosanctum concilium (SC) 77 i 78. Pogledat ćemo kratko nastanak ta dva broja.[1] Prije samog zasjedanja Sabora i o ovome je pitanju konzultiran katolički episkopat.[2] Biskupi su tražili da se red slavljenja ženidbe posvema preradi na sljedeći način: da bude uočljivija sakramentalnost ženidbenog slavlja; da bude očito da taj sakrament podjeljuju sami mladenci; da iz samog Reda bude vidljivo da je bračna ljubav slika ljubavi Kristove prema Crkvi; da bude jasnije izražena veza između ženidbe i euharistije.[3] Zanimljivo je da je bilo i biskupa koji su, naprotiv, tražili veću ujednačenost Reda vjenčanja u cijeloj Crkvi, očito smat...
Posebnosti obreda vjenčanja u našim krajevima do Drugoga vatikanskog sabora
Liturgika

Posebnosti obreda vjenčanja u našim krajevima do Drugoga vatikanskog sabora

Da bi se uvelo reda u sklapanje ženidbe, Tridentski je sabor dekretom Tametsi odredio da se od toga trenutka imaju valjanima smatrati samo one ženidbe sklopljene pred vlastitim župnikom i pred dvojicom ili trojicom svjedoka. U istoj izjavi se kaže kako svećenik mladence spaja u ženidbu riječima: "Ego vos in matrimonium coniungo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vel aliis utatur verbis iuxta receptum uniuscuisque provinciae ritum." Štoviše, kad je cijeli obred vjenčanja u pitanju, Tridentski sabor određuje: Si quae provinciae aliis laudabilis consuetudinibus et caeremoniis in celebrando Matrimonii Sacramento utuntur, eas omnino retineri Sancta Synodus vehementer optat.[1] Na toj crti ustraje i Rituale Romanum (RR) iz 1614.[2] Nakon što donosi Red sklapanja ženidbe, on pripo...
Obred sklapanja ženidbe nakon Tridentskog sabora
Liturgika

Obred sklapanja ženidbe nakon Tridentskog sabora

1. Odredbe Tridentskog sabora Tridentski sabor htio je prvenstveno riješiti neka doktrinarna i pastoralna pitanja. Na doktrinarnom planu trebalo je riješiti pitanje sakramentalnosti ovoga sakramenta, njegove osnovne značajke, kao jednost i nerazrješivost, zatim kompetenciju Crkve glede oprosta od ženidbenih zapreka. Na pastoralnom planu osnovno je bilo riješiti pitanje tajnih ženidbi koje se u praksi nisu mogle kontrolirati, pa je zato dolazilo do bigamije. Evo ukratko odluka Sabora o ovom pitanju.[1] 1. kanon: Kršćanska je ženidba sakrament.[2] 2. kanon: Monogamiju je Bog ustanovio.[3] Kanoni 5., 6., i 7. govore o nerazrješivosti.[4] U ostalim se kanonima govori o kompetenciji Crkve glede oprosta od zapreka, oprosta od tvrde, a neizvršene ženidbe, od mogućnosti davanja rastave od stol...
Ženidbeni obredi u starim liturgijskim knjigama
Liturgika

Ženidbeni obredi u starim liturgijskim knjigama

Nakon vremena prve Crkve, kada je slavlje ženidbe većim dijelom bilo spontano i bez preciznih obreda, polako se pojavljuju određeni liturgijski obrasci. Naime, kod obreda "velatio" imamo samo naznaku obreda i odrednicu da se nakon toga slavi misa, ali do nas nisu dospjeli nikakvi molitveni obrasci. Sada se, međutim, javljaju po prvi put točno određeni misni obrasci za mise za mladence, s blagoslovom nad zaručnicom, odnosno nad zaručnikom. Uskoro su se pojavili i obredi sklapanja ženidbe "pred vratima crkve", blagoslov prstena, blagoslov bračne ložnice, itd. 1. Najstariji obrasci u rimskoj liturgiji Predstavit ćemo sada nekoliko najstarijih i najvažnijih molitvenih obrazaca i obreda prigodom sklapanja ženidbe u drevnim liturgijskim knjigama latinskoga jezika. To su Sakramentar iz Veron...
Sklapanje ženidbe u prvoj Crkvi
Liturgika

Sklapanje ženidbe u prvoj Crkvi

1. Prva svjedočanstva Do 4. st. nemamo sigurnih svjedočanstava o kršćanskom obredu vjenčanja, međutim, ako nema izričitih svjedočanstava, to ne mora nužno značiti da kršćani nisu imali nekih svojih posebnih obreda još od samih početaka.[1] Naime, iako je slavlje sklapanja ženidbe bio obred koji se slavio u obitelji, ono nikad nije bilo čisto laičko slavlje, jer je za kršćane od početka ženidba bila sveta stvar, odnosno sakrament, kako se kasnije izrijekom definiralo. Međutim, povjesničari nisu jedinstveni u ocjeni, u kojem je trenutku i u kojem opsegu slavljenju sklapanja ženidbe počeo nazočiti crkveni službenik, koji bi eventualno primio privolu i podijelio blagoslov. Jednako tako nije posve jasno u kojem se trenutku počeo uzimati neki točno određeni red sklapanja kršćanske...
Ženidbeni obredi u starom svijetu
Liturgika

Ženidbeni obredi u starom svijetu

Uvod Donosimo kratak pregled ženidbenih obreda u starome svijetu, tj. u Grka, Rimljana i Židova. Iako ove navedene obrede zajedno ubrajamo u stari svijet, ipak valja naglasiti da se židovski ženidbeni obredi i običaji uvelike razlikuju od onih u grčko-rimskom svijetu, jer su Židovi ispovijedali vjeru u jednoga Boga, što se očitovalo i u slavljenju ženidbe. Osim toga, za razliku od ženidbenih obreda drevne Grčke i drevnog Rima, židovski obredi ženidbe i danas se među Židovima slave na sličan način kao i u drevnim vremenima. U starini su se, slično kao i danas, uvijek razlikovala dva obreda: zaruke i samo sklapanje ženidbe.[1] Ne možemo govoriti o istovjetnim običajima na području cijele Grčke ili Rima, jer je grčko-rimski svijet u vrijeme Rimskoga Carstva zapravo bio mnoštvo različit...