Ukrajinski rimokatolički biskupi: nema blagoslova za život u grijehu

Msgr. Vitalij Skomarovski (rođen 30. XII. 1963.), lucki biskup i predsjednik Ukrajinske biskupske konferencije

U priopćenju od 19. prosinca 2023. Ukrajinska biskupska konferencija upozorila je na opasnost dvosmislenih izričaja u izjavi Fiducia supplicans i utvrdila kako ona ne poziva da se napusti grješni život. Ukrajinska biskupska konferencija osnovana je godine 1992., obuhvaća biskupe latinskoga obreda u Ukrajini i ima 16 članova. Njezin položaj i zadaće uređeni su kanonima 447.–459. Zakonika kanonskoga prava Latinske Crkve iz godine 1983.


Priopćenje Ukrajinske biskupske konferencije u vezi s izjavom Dikasterija za učenje vjere „Fiducia supplicans“ o pastirskom značenju blagoslovâ

Dokument vatikanskoga Dikasterija za učenje vjere razmatra razne vrste blagoslova koje klerici mogu podjeljivati izvan bogoslužja. Tako dokument ističe da bogoslužni blagoslov može primiti samo onaj tko hoće živjeti boguugodnim životom i moli da ga se blagoslovi. Zauzvrat proširuje razumijevanje izvanbogoslužnoga blagoslova koji se obično podjeljuje svim ljudima, uvodeći mogućnost „blagoslivljanja jednospolnih parova“. Sama ta mogućnost izazvala je buru reakcija i nesporazuma u pitanjima ćudoređa i vjeroučenja u Katoličkoj Crkvi o takvoj vrsti blagoslova.

A to je zato što pojam „blagoslova“ mnogi doživljavaju kao „dopuštenje“, posebice kao „dopuštenje za grijeh“. Iako je iz cijeloga dokumenta jasno da ne postoji „dopuštenje“ ili „blagoslov“ za homoseksualno suložništvo ili bilo kakav život u grijehu, kao ni promjena u tradicionalnom učenju Crkve o ženidbi, ipak se pojam blagoslivljanja jednospolnih parova kao i sakramentno neuređenih parova može shvatiti kao ozakonjenje tih odnosa.

Dokument želi istaknuti bezgraničnu Božju ljubav prema svim ljudima, pa tako i grješnicima, te u tom smislu pokazati da Crkva ne odbacuje te ljude, to jest osobe s homoseksualnim sklonostima ili čak djelovanjem. Međutim, čini se da razlikovanje između osobe i njezinih čina, milosrdno prihvaćanje te osobe i izričito neodobravanje njezina grijeha nije jasno vidljivo u tekstu.

Pri tom dokument izoštrava pozornost uglavnom na dvije kategorije ljudi: one koji kao muž i žena žive u sakramentno neuređenim odnosima i jednospolne parove. Tako dokument jednako tumači stanje sakramentno neuređenih parova muškarca i žene i jednospolnih parova. I prvi i drugi nalaze se u stanju teškoga grijeha, ali čini se da ih treba razmatrati odvojeno.

Vidimo opasnost u nejednoznačnim izričajima koji uzrokuju različna čitanja među vjernicima. Ono što nam nedostaje u dokumentu jest da Evanđelje poziva grješnike na obraćenje, a bez poziva na napuštanje grješnoga života homoseksualnih parova, blagoslivljanje može izgledati kao odobravanje. No, ističemo kako se u dokumentu ponavlja da blagoslov jednospolnih parova ni u kojem slučaju nije ozakonjenje takva suživota, a učenje Katoličke Crkve o svetootajstvu ženidbe, što je savez muškarca i žene, ostaje nepromijenjeno.


Lavov, 19. prosinca 2023.


Ukrajinska konferencija rimokatoličkih biskupa
+ Vitalij Skomarovski, lucki biskup, predsjednik Konferencije


Ukrajinski izvornik


Комунікат Конференції єпископів України щодо декларації Дикастерії віровчення «FIDUCIA SUPPLICANS» про душпастирське значення благословень

Документ ватиканської Дикастерії віровчення розглядає різні типи благословень, які можуть уділяти священнослужителі поза літургією. Також документ наголошує, що літургійно благословляти можна лише того, хто хоче жити богоугодним життям і просить про благословення. Натомість розширює розуміння позалітургійного благословення, яке зазвичай уділяється всім людям, впроваджуючи можливість «благословення одностатевих пар». Саме ця можливість викликала бурю реакцій та непорозумінь щодо питань моралі і віровчення в Католицький Церкві щодо такого роду благословень.

А це тому, що поняття «благословення» багатьма сприймається як «дозвіл», особливо як «дозвіл на гріх». Хоча з цілого документу чітко видно, що немає «дозволу» чи «благословення» на гомосексуальне співжиття чи будь-яке життя у грісі, а також будь-якої зміни в традиційному вченні Церкви щодо подружжя, однак поняття благословення одностатевих пар, чи також сакраментально неврегульованих пар може сприйматися як легалізація цих стосунків.

Документ прагне підкреслити безмежну любов Бога до всіх людей, грішників в тому числі, і з цього приводу показати, що Церква не відкидає цих людей, а саме – осіб з гомосексуальними нахилами чи навіть діями. Проте, як здається, не дуже чітко видно в тексті розрізнення особи і її чину, милосердне прийняття цієї особи і виразна незгода на її гріх.

Водночас документ загострює увагу в основному на двох категоріях людей: тих, що живуть в сакраментально неврегульованих стосунках (чоловіка і жінки) та одностатевих пар. Таким чином, документ однаково трактує ситуацію сакраментально неврегульованих пар чоловіка і жінки та одностатевих пар. Одна і друга ситуація є перебуванням у стані важкого гріха, проте їх, як здається, потрібно розглядати окремо.

Вбачаємо небезпеку у неоднозначних формулюваннях, які викликають різночитання серед вірних. Нам забракло в документі того, що Євангеліє закликає грішників до навернення, і без заклику до залишення гріховного життя гомосексуальних пар, благословення може виглядати як схвалення. Однак наголошуємо, що документ неодноразово підкреслює, що благословення одностатевих пар в жодному випадку не є легалізацією такого співжиття, а вчення Католицької Церкви щодо Таїнства подружжя, яке є союзом чоловіка і жінки, залишається незмінним.

19 грудня 2023


Конференція римсько-католицьких єпископів України

+ Віталій Скомаровський, єпископ Луцький
голова Конференції єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні


ukrajinski, preslovljeno u latinicu


Komunіkat Konferencіji jepiskopіv Ukrajini ščodo deklaracіji Dikasterіji vіrovčennja «FIDUCIA SUPPLICANS» pro dušpastirs’ke značennja blagosloven’

Dokument vatikans’koji Dikasterіji vіrovčennja rozgljadaje rіznі tipi blagosloven’, jakі možut’ udіljati svjaščennoslužitelі poza lіturgіjeju. Takož dokument nagološuje, ščo lіturgіjno blagoslovljati možna liše togo, hto hoče žiti bogougodnim žittjam і prosit’ pro blagoslovennja. Natomіst’ rozširjuje rozumіnnja pozalіturgіjnogo blagoslovennja, jake zazvičaj udіljajet’sja vsіm ljudjam, vprovadžujuči možlivіst’ «blagoslovennja odnostatevih par». Same cja možlivіst’ viklikala burju reakcіj ta neporozumіn’ ščodo pitan’ moralі і vіrovčennja v Katolic’kij Cerkvі ščodo takogo rodu blagosloven’.

A ce tomu, ščo ponjattja «blagoslovennja» bagat’ma sprijmajet’sja jak «dozvіl», osoblivo jak «dozvіl na grіh». Hoča z cіlogo dokumentu čіtko vidno, ščo nemaje «dozvolu» či «blagoslovennja» na gomoseksual’ne spіvžittja či bud’-jake žittja u grіsі, a takož bud’-jakoji zmіni v tradicіjnomu včennі Cerkvi ščodo podružžja, odnak ponjattja blagoslovennja odnostatevih par, či takož sakramental’no nevregul’ovanih par može sprijmatisja jak legalіzacіja cih stosunkіv.

Dokument pragne pіdkresliti bezmežnu ljubov Boga do vsіh ljudej, grіšnikіv v tomu čislі, і z c’ogo privodu pokazati, ščo Cerkva ne vіdkidaje cih ljudej, a same – osіb z gomoseksual’nimi nahilami či navіt’ dіjami. Prote, jak zdajet’sja, ne duže čіtko vidno v tekstі rozrіznennja osobi і jiji činu, miloserdne prijnjattja cіjeji osobi і virazna nezgoda na jiji grіh.

Vodnočas dokument zagostrjuje uvagu v osnovnomu na dvoh kategorіjah ljudej: tih, ščo živut’ v sakramental’no nevregul’ovanih stosunkah (čolovіka і žіnki) ta odnostatevih par. Takim činom, dokument odnakovo traktuje situacіju sakramental’no nevregul’ovanih par čolovіka і žіnki ta odnostatevih par. Odna і druga situacіja je perebuvannjam u stanі važkogo grіha, prote jih, jak zdajet’sja, potrіbno rozgljadati okremo.

Vbačajemo nebezpeku u neodnoznačnih formuljuvannjah, jakі viklikajut’ rіznočitannja sered vіrnih. Nam zabraklo v dokumentі togo, ščo Jevangelіje zaklikaje grіšnikіv do navernennja, і bez zakliku do zališennja grіhovnogo žittja gomoseksual’nih par, blagoslovennja može vigljadati jak shvalennja. Odnak nagološujemo, ščo dokument neodnorazovo pіdkresljuje, ščo blagoslovennja odnostatevih par v žodnomu vipadku ne je legalіzacіjeju takogo spіvžittja, a včennja Katolic’koji Cerkvi ščodo Tajinstva podružžja, jake je sojuzom čolovіka і žіnki, zališajet’sja nezmіnnim.


19 grudnja 2023


Konferencіja rims’ko-katolic’kih jepiskopіv Ukrajini

+ Vіtalіj Skomarovs’kij, jepiskop Luc’kij
golova Konferencіji jepiskopіv Rims’ko-Katolic’koji Cerkvi v Ukrajinі