Zambijski biskupi ne dopuštaju provedbu izjave Fiducia supplicans

Zambijski biskupi

Dušobrižna izjava Zambijske konferencije katoličkih biskupa nakon objave Izjave Dikasterija za učenje vjere Fiducia supplicans

„Svoj pogled svraćam na čovjeka duha ponizna koji od moje riječi dršće“ (Izaija 66, 2)

I. Uvod

1. U ponedjeljak 18. prosinca 2023. Dikasterij za učenje vjere Rimske kurije uz suglasnost Svetoga Otca pape Franje izdao je Izjavu pod naslovom Fiducia supplicans (pouzdanje kojim moli), o „pastirskom značenju blagoslovâ“, istražujući mogućnost blagoslova istospolnih parova bez ikakva oblika ritualizacije ili ostavljanja dojma braka.

Međutim, Izjava Fiducia supplicans izazvala je više pitanja, pomutnje i zabrinutosti među vjernicima i ljudima dobre volje, budući da je sada postala pitanje dopuštanja blagoslivljanja istospolnih zajednica

II. „Pastirsko značenje blagoslova“

2. Izjava Fiducia supplicans istražuje temu blagoslivljanja, praveći razliku između „obrednih i bogoslužnih blagoslova“ s jedne strane i „spontanih“ ili „jednostavnih“ blagoslova s druge strane. Upravo u ovoj drugoj skupini blagoslova dokument razmatra mogućnost podjeljivanja blagoslova čak i onima koji ne žive u skladu s odredbama kršćanske ćudoredne nauke, ali ponizno traže da ih se blagoslovi. Dokument nas dalje podsjeća da su blagoslovi među najraširenijim i najrazvijenijim blagoslovinama (sakramentalima) ili znakovima pučke pobožnosti, koji se razlikuju od svetootajstava (sakramenata). Iz toga gledišta „blagoslovi su namijenjeni ljudima, predmetima čašćenja i pobožnosti, svetim slikama, mjestima života i rada i patnje, plodovima zemlje i ljudskoga truda te svoj stvorenoj zbilji koja se odnose na Stvoritelja i koja Ga sa svojom ljepotom hvali i blagoslivlja“ (Fiducia supplicans, br. 8).

3. Valja napomenuti kako Izjava predlaže „pastirsko značenje blagoslovâ“ dopuštajući šire i obogaćeno klasično razumijevanje kroz teološko promišljanje utemeljeno na pastirskom viđenju pape Franje (Fiducia supplicans, Uvod, 3. odlomak).

4. Izjava je jasno rekla da „trajno katoličko učenje o braku kao isključivoj, postojanoj i nerazrješivoj zajednici jednoga muškarca i jedne žene, po naravi i prirodno otvorenoj rađanju djece – ostaje čvrsto“. Stoga su „nedopustivi obredi i molitve koji mogu stvarati pomutnju o onom što je temeljno za brak i onom što mu je u suprotnosti“ (Fiducia supplicans, br. 4).

III. Dušobrižno vođenje i stajalište Zambijske konferencije katoličkih biskupa

5. S obzirom na prethodno navedeno, mi, nižepotpisani članovi Zambijske konferencije katoličkih biskupa dajemo sljedeće smjernice:

a) Izjava Fiducia supplicans nije i ne treba se shvaćati kao odobravanje istospolnih zajednica, nego kao zamišljen odgovor na brojna pitanja o mogućnosti podjeljivanja blagoslova istospolnim parovima (Fiducia supplicans, br. 2). Otuda i naslov dokumenta: „Pastirsko značenje blagoslovâ“.

b) Na temelju Svetoga Pisma koje homoseksualne čine prikazuje kao djela teške izopačenosti (usp. Postanak 19, 1-29; Rimljanima 1, 24-27; Prva Korinćanima 6, 10; Prva Timoteju 1, 10), Zambijska konferencija katoličkih biskupa ponovo potvrđuje tradicionalno učenje Crkve koja proglašava da su „homoseksualni odnosi u sebi poremećeni i protivni naravnomu zakonu“. Stoga, „ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni“ (usp. Stajalište Zambijske konferencije katoličkih biskupa o homoseksualnosti u Zambiji od 29. rujna 2022.).

c) Kako bismo izbjegli svaku dušobrižnu zabunu i dvosmislenost kao i da ne bismo prekršili zakon naše zemlje koji zabranjuje istospolne zajednice i čine, a slušajući našu kulturnu baštinu koja ne prihvaća istospolne veze, Konferencija napućuje da će Izjavu Dikasterija za učenje vjere od 18. prosinca 2023. o blagoslivljanju istospolnih parova uzeti u daljnje razmatranje, a ne za provedbu u Zambiji.

IV. Zaključak

6. Zaključno, Konferencija želi usrdno pozvati sve uključene u istospolne zajednice da krenu putem obraćenja s većim povjerenjem u Božje milosrđe i ljubav, u Boga koji „pogled svraća na čovjeka ponizna i skrušena duha“ (Izaija 66, 2).

7. Svima vama želimo plodonosnu i radosnu proslavu rođenja našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista i uspješnu novu 2024. godinu.


Lusaka, srijeda, 20. prosinca 2023.


potpisali:

+ Ignatius Chama, kasamaski nadbiskup i predsjednik Zambijske konferencije katoličkih biskupa
+ Charles Kasonde, solwezijski biskup i potpredsjednik Zambijske konferencije katoličkih biskupa
+ Alick Banda, lusaški nadbiskup
+ George Lungu, chipataski biskup
+ Benjamin Phiri, ndolaški biskup
+ Evans Chinyama Chinyemba, monguški biskup
+ Clement Mulenga, kabweški biskup
+ Patrick Chisanga, mansaški biskup
+ Valentine Kalumba, livingstonski biskup
+ Edwin Mulandu, mpikaški biskup
+ Raphael Mweempwa, monzeški biskup
+ Gabriel Msipu Phiri, pomoćni biskup chipataški


Engleski izvornik

PASTORAL STATEMENT
OF THE ZAMBIA CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (ZCCB)
FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE DECLARATION “FIDUCIA SUPPLICANS
BY THE DICASTERY FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH


“My eyes are drawn to the person of humbled and contrite spirit” (Isaiah 66:2)

I. INTRODUCTION

1. On Monday, 18th December 2023 the Dicastery for the Doctrine of the Faith of the Roman Curia, with the consent of the Holy Father Pope Francis, issued a Declaration entitled “Fiducia Supplicans” (the supplicating trust), on the “Pastoral meaning of blessings“, exploring the possibility of blessing same-sex couples without any form of ritualization or offering the impression of a marriage.

The Declaration Fiducia Supplicans has however raised several questions, confusions and anxieties among the faithful and the people of goodwill, as now it has become an issue of allowing blessing of same-sex marriages.

II. “PASTORAL MEANING OF BLESSINGS”

2. The Declaration Fiducia Supplicans explores the theme of blessings, distinguishing between “ritual and Liturgical blessings”, on one hand, and “spontaneous” or “simple” blessings on the other. It is in this second category of blessings that the document considers the possibility of imparting a blessing even to those who do not live according to the norms of Christian moral doctrine but humbly request to be blessed. The document further reminds us that blessings are among the most widespread and evolving “sacramentals” or signs of popular devotion, which are distinct from “sacraments”. From this perspective, “blessings have as their recipients: people, objects of worship and devotion, sacred images, places of life and of work, fruits of the earth and all created realities that refer back to the Creator, praising and blessing him by their beauty” (Fiducia Supplicans, n. 8).

3. It should be noted that the Declaration proposes the “pastoral meaning of blessings” by allowing a broader and enriched classical understanding through a theological reflection based on the pastoral vision of Pope Francis (Fiducia Supplicans, Presentation, parag. 3).

4. The Declaration has stated clearly that “the perennial Catholic Doctrine of marriage, that is, an exclusive, stable and indissoluble union between a man and a woman, naturally open to the generation of children, remains firm“. Thus, “rites and prayers that could create confusion between what constitutes marriage and what contradicts it are inadmissible” (Fiducia Supplicans, n. 4).

III. PASTORAL GUIDANCE AND POSITION OF ZCCB

5. In view of the foregoing, we, the undersigned members of the Zambia Conference of Catholic Bishops (ZCCB) guide as follows:

a) The Declaration Fiducia Supplicans is not and should NOT be understood as an endorsement of same-sex unions, but rather a reflective response to numerous questions about the possibility of imparting a blessing on same-sex couples (Fiducia Supplicans, n. 2). Hence, the title of the document: “Pastoral meaning of blessings”.

b) Based on Sacred Scripture which presents homosexual acts as acts of grave depravity (cf. Gen 19:1-29; Rm 1:24-27; 1 Cor 6:10; 1 Tm 1:10), the Conference reaffirms the traditional teaching of the Church that declares “homosexual acts to be intrinsically disordered and contrary to natural law” Hence, “under no circumstances can they be approved” (cf. Position of the Zambia Conference of Catholic Bishops on homosexuality in Zambia, 29th September 2022).

c) In order to avoid any pastoral confusion and ambiguity as well as not to break the law of our country which forbids same sex unions and activities, and while listening to our cultural heritage which does not accept same sex relationships, the Conference guides that the Declaration from the Dicastery for the Doctrine of the Faith of December 18th 2023 concerning the blessing of same-sex couples be taken as for further reflection and not for implementation in Zambia.

IV. CONCLUSION

6. In conclusion, the Conference would like to earnestly invite all those involved in same-sex unions to embark on the path of conversion with greater trust in God’s mercy and love; God whose “eyes are drawn to the person of humbled and contrite spirit” (Is 66:2).

7. We wish you all a fruitful and joyful celebration of the birth of our Lord and Saviour Jesus Christ and a prosperous New Year 2024.


Issued on Wednesday, 20th December 2023.


Signed:

Archbishop Ignatius Chama, Archbishop of Kasama and ZCCB President
Bishop Charles Kasonde, Bishop of Solwezi and ZCCB Vice President
Archbishop Alick Banda, Archbishop of Lusaka
Bishop George Lungu, Bishop of Chipata
Bishop Benjamin Phiri, Bishop of Ndola
Bishop Evans Chinyama Chinyemba, Bishop of Mongu
Bishop Clement Mulenga, Bishop of Kabwe
Bishop Patrick Chisanga, Bishop of Mansa
Bishop Valentine Kalumba, Bishop of Livingstone
Bishop Edwin Mulandu, Bishop of Mpika
Bishop Raphael Mweempwa, Bishop of Monze
Bishop Gabriel Msipu Phiri, Auxiliary Bishop of Chipata