Zaručnički ispit


Osnovni način ili postupak izviđa koji se mora provesti prije ženidbe ili vjenčanja, da bi se utvrdilo sve što je potrebno, jest zaručnički ispit, tj. ispit stranaka koje su odlučile sklopiti ženidbu. Taj ispit je uvijek i svugdje obvezan.


a) Tko obavlja izvide, odnosno zaručnički ispit prije vjenčanja


Izvide prije vjenčanja redovito će obavljati župnik stranaka kojemu pripada i pravo da prisustvuje sklapanju ženidbe. To slijedi iz kan. 1067. koji je malo prije citiran, a u kojemu se kaže: pošto pomno izvrši te odred­be (tj. one donesene od biskupske konferencije), župnik može sudjelovati kod sklapanja ženidbe. Također se i u odredbama Hrvatske biskupske konferencije, kao i Biskupske  konferencije  Bosne  i  Hercegovine kaže da  je vlastiti župnik dužan ispitati zaručnike i izvršiti sve izvide prema obrascima što su ih dotične bi­skupske konferencije sastavile.

Zaručnici, međutim, mogu biti iz iste župe u kojoj imaju prebivalište ili boravište, ili jednomjesečni boravak, te imati zajedničkoga jednog župnika; a mogu biti i iz različitih župa i u njima imati vlastito prebivalište ili boravište, ili jednomjesečni boravak, te svaka stranka imati vlastitoga župnika. Osim toga, i u jednome i u drugome slučaju, stranke mogu također imati više vlastitih župnika, ako uz prebivalište u jednome mjestu imaju i boravište ili jednomje­sečni boravak u drugome mjestu.

Ako su zaručnici iz iste župe, izvide prije ženidbe obavlja župnik župe kojoj pripadaju. A ako su iz dviju različitih župa, izvide može obaviti bilo koji od njihovih župnika, a mogu ih obaviti i obadvojica, svaki za zaručnika iz svoje župe. Isto tako, ako koji od zaručnika, ili oba, imaju više vlastitih župnika, svaki od njih može biti odabran da izvrši izvide ili zaručnički ispit prije sklapanja ženidbe.

Zaručnički ispit treba pomoći da se izbjegnu nevaljane ženidbe, a i ženidbe koje nemaju izgleda na uspjeh. Mora ga se uzeti vrlo ozbiljno, pa i kad je župnik potpuno uvjeren da ženidbi ne stoji na putu nikakva ženidbena zapreka, i kad sve upućuje na to da bi određeni brak mogao biti sretan. To je odgovoran zadatak, pogotovo kad se pred očima ima žalosne i često nepopravljive poslje­dice nevaljanih i neuspjelih ženidaba, kako za bračne drugove tako i za djecu, a isto tako i dugi i skupi kanonski sudbeni postupci da bi se kasnije, ako do to­ga dođe, dokazala nevaljanost neke ženidbe, sklopljene na brzinu i olako.

Na župnika, po službi, spada da redovito obavlja izvide prije ženidbe. Samo kada postoji uistinu opravdan razlog, župnik može tu zadaću od slučaja do slučaja povjeriti nekomu drugom svećeniku ili đakonu. Ne bi trebalo to za stalno prepustiti ni župnomu vikaru, osim uz dopuštenje ili pristanak mjesno­ga ordinarija.


b) Kako se provodi zaručnički ispit


Pobliže odredbe i naputke o tome kako se ima provesti zaručnički ispit, i što sve on treba obuhvaćati, određuje svaka biskupska konferencija za svoje područje; a ne isključuje se da neke odredbe mogu donijeti i pojedini biskupi za svoju mjesnu Crkvu.

Biskupska konferencija Jugoslavije je na svome plenarnom zasjedanju 11. listopada 1984. usvojila više različitih obrazaca za ženidbu, pa tako i obrazac za zaručnički ispit Postupak za ženidbu (obrazac BKJ-Ž/1). Taj obrazac, kao i druge, ponekad malo modificirane, preuzele su Hrvatska biskupska konferen­cija, na plenarnome zasjedanju od 4. do 6. travnja 2000., kao i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, na zasjedanju od 12. do l4. srpnja 1999. (HBK-Ž/1, odnosno BK BiH-Ž/1). Taj: Postupak za ženidbu ima 5 dijelova, a prva dva se popunjavaju na zaručničkome ispitu. To su: I. Osobni podatci –  za­ručnika i zaručnice, i II. Uvjeti za valjanu i dopuštenu ženidbu – zaručnika i za­ručnice.

Kada se stranke jave župniku i priopće mu da su odlučile sklopiti ženidbu, te da su došle urediti što je potrebno prije vjenčanja, župnik će najprije ustanoviti jesu li one njegovi župljani, a ako nisu, vidjeti zbog čega se obraćaju nje­mu. Iz toga će zaključiti može li započeti s izvidom za ženidbu stranaka koje su mu se obratile.

Na samome obrascu zaručničkoga ispita, u napomeni, kaže se da župnik treba upozoriti zaručnike na ozbiljnost i važnost čitave priprave za vjenčanje (pa prema tome i zaručničkoga ispita), te da može, ako je zgodno (a svakako, ako mu se čini da je potrebno), tražiti od zaručnika da prije odgovaranja na pitanja koja će im biti postavljana, polože zakletvu da će govoriti istinu. U tome slučaju se ili na samome obrascu Postupka za ženidbu ili u posebnoj izjavi treba zabilježiti da je zakletva položena; ili da su stranke odbile položiti je, i zbog če­ga, ako htjednu reći zbog čega ne žele položiti zakletve.

Zaručnički ispit treba obaviti s najvećom brižljivošću, pažnjom i oprezom, tako da se osigura valjanost ženidbe i da se ne povrijede osjećaji osoba koje se podvrgavaju ispitivanju. To osobito vrijedi za postavljanje pitanja vezanih za ženidbene smetnje i za ženidbenu privolu. Mjesni ordinarij može dati preciz­nije odredbe i naputke glede provođenja zaručničkoga ispita, pa i da se stranke ispitaju zasebno i odvojeno, osobito glede tajnih ženidbenih smetnji i slobode ženidbene privole.


c) Predmet zaručničkoga ispita ili izviđa prije vjenčanja


Na početku zaručničkoga ispita župnik će utvrditi identitet stranaka na temelju njihove osobne iskaznice ili neke druge javne isprave. Prema obrascu Postupak za ženidbu, izvidima prije vjenčanja, uz osnovne biografske podatke, treba utvrditi:

– Jesu li stranke krštene, gdje i kada, i jesu li primile sakrament potvrde;

– U kojim su župama boravile više od 3 mjeseca poslije navršenih 16 godina (za mušku osobu), odnosno 14 (za žensku osobu);

– Jesu li slobodnoga stanja, tj. da nisu vezane nikakvom kanonski sklopljenom ženidbom. Ako u službenim knjigama župnog ureda, kod kojega se obavljaju propisani izvidi, nema svih potrebnih podataka za dokazivanje slobodnoga stanja stranaka, župnik će zatražiti da stranke donesu odgova­rajuće javne isprave, crkvene ili građanske, iz ureda gdje se ti podaci nalaze;

– Je li koja od stranaka bila, ili je još uvijek, u civilnome braku ili u izvan­bračnoj zajednici, te kako je ta zajednica prekinuta, i kada. U tome slučaju treba ispuniti poseban obrazac koji je odredila odgovarajuća biskupska konferencija (HBK-Ž/7; BK BiH-Ž/7);

– Postoji li među dotičnim strankama kakva ženidbena zapreka ili zabrana, i koja. U obrascu Postupak za ženidbu, u bilješci, navedene su kanonske ženidbene smetnje i zabrane, da se olakša zadaća onomu tko obavlja zaručnički ispit. Kasnije ćemo vidjeti koje su zapreke koje čine ženidbu katolika nevaljanom, ili koje su ženidbe zabranjene;

– Jesu li se stranke slobodno, svjesno i bez ikakvih uvjeta odlučile među­sobno sklopiti ženidbu i uspostaviti bračnu zajednicu, ili je netko na to odlučujuće utjecao i nečim ih prisilio;

– Ako se radi o maloljetnim osobama, koje nisu navršile 18 godina života, treba ispitati znaju li roditelji za njihovu namjeru da se žene ili udaju, i protive li se tomu. U tome slučaju treba zatražiti odgovarajuću izjavu od roditelja (HBK-Ž/8; BK BiH-Ž/8);

– Poznaju li se stranke dostatno dugo i kada su se odlučile na sklapanje braka; jesu li pohađale neki seminar ili se na neki drugi način pripravljale za sklapanje ženidbe i za brak; poznaju li svrhu i bitna svojstva ženidbe;

– Kakvo je znanje stranaka o glavnim vjerskim istinama.


Tekst je izvadak iz knjige (bez bilježaka): Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)