Blagoslivljanje istospolnih parova služi samo širenju rodne ideologije

Kenijac msgr. dr. Paul Kariuki Njiru (rođen 11. III. 1963.) prvi je biskup u Woteu.

Svim svećenicima, redovnicima i redovnicama Woteanske biskupije

Dragi sinovi i kćeri, pozdravljam vas u ime našega Gospodina Isusa Krista i istodobno vam svima želim razdragan Božić i uspješnu novu 2024. godinu. Sretan današnji blagdan svetoga Ivana, apostola i evanđelista!

Mnogi su od vas zadnjih nekoliko dana tražili od mene da dam jasnu smjernicu u vezi s „blagoslivljanjima parova u nesređenom stanju i istospolnih parova“, kako je sadržano u Izjavi Dikasterija za učenje vjere Fiducia supplicans o pastirskom značenju blagoslovâ, objavljenoj 18. prosinca 2023.

Prvo, potičem sve svećenike, redovnike i redovnice da odvoje dovoljno vremena da pomno prouče Izjavu Fiducia supplicans – o pastirskom značenju blagoslovâ. Drugo, iako je istina da izjava Fiducia supplicans ne mijenja katoličku nauku o ženidbi i spolnosti, ona ipak otvara nova opasna vrata koja su potpuno neprihvatljiva jer daje mogućnost odobravanja nazovi-obrednih izričaja blagoslova koji će dovesti Katoličku Crkvu do toga da te parove u nesređenim stanjima i istospolne parove u budućnosti blagoslivlja u bogoslužnom postavu.

Dragi sinovi i kćeri, dopustite mi da ponovim riječi ukrajinskoga katoličkoga nadbiskupa Svjatoslava Ševčuka koji je rekao da

„svećenički blagoslov uvijek ima evangelizacijsku i katehetičku mjeru i da zato ni na koji način ne može proturječiti učenju Crkve o vjernom, nerazrješivom i plodnom savezu ljubavi između muškarca i žene, koji je Gospodin Isus Krist uzdignuo na dostojanstvo svetootajstva ženidbe.“

Nadbiskup Ševčuk potvrđuje da nas „pastirsko razlučivanje nuka da izbjegavamo dvosmislene geste, izjave i pojmove koji bi iskrivili ili nagrdili Božju riječ i učenje Crkve“.

Mišljenja sam da je kardinal Victor Manuel Fernández iz Dikasterija za učenje vjere trebao šire obaviti dovoljno savjetovanja prije nego što je objavio tako prijepornu izjavu. Pogrješno je njegovo shvaćanje i misao da kardinali i biskupi ne mogu zabraniti ono što je papa Franjo dopustio s Fiducia supplicans. Mi, biskupi, poput svetih Petra i Ivana, reći ćemo:

„Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti“ (usp. Djela apostolska 4, 19-20).

Budući da je ova izjava u potpunoj suprotnosti s onom koju je isti papa Franjo odobrio godine 2021. u vezi s istospolnim zajednicama – koje se ne smiju blagoslivljati jer Crkva ne može tražiti od Boga da blagoslovi grijeh, svim svećenicima u Woteanskoj biskupiji ovime zabranjujem blagoslivljanje parova u nesređenom stanju ili istospolnim parovima. Naime,

„Nije dopušteno podjeljivati blagoslov odnosima ili partnerstvima, pa ni postojanima, koji uključuju spolnu praksu izvan braka… kao što je slučaj zajednice između osoba istoga spola. Prisutnost pozitivnih elemenata u takvim odnosima… ipak nije u stanju opravdati ih i učiniti zakonitim predmetom crkvenoga blagoslova“ (Zbor za učenje vjere, 22. veljače 2021.)             

Zapravo, ono što uznemirava u ovoj izjavi jest to što, s jedne strane, napućuje svećenike da blagoslove te parove bez navođenja što se točno blagoslivlja, a s druge strane izričito zabranjuje bilo kakav obredni tekst koji bi to mogao točnije odrediti.

Iz dušobrižnih razloga potičem stoga svoje svećenike da pozivaju te parove na život obraćenja riječima Evanđelja: „Pokajte se i vjerujte Evanđelju!“ (Marko 1, 15). Pokajanje je na grčkom metánoia i jednostavno znači promjenu mišljenja. Međutim, često govorimo o pokajanju kao okretanju od grijeha. Kada se grješnik pokaje – on mijenja mišljenje o grijehu, Spasitelju i spasenju. To je upravo ono što bi ovi parovi, kao i svaki drugi kršćanin, trebali tražiti u blagoslovima. Jer samo grješnik koji se kaje i koji ima čvrstu nakanu više ne griješiti može primiti blagoslove. Stoga je blagoslivljanje parova u nesređenom stanju ili istospolnih parova koji nisu spremni za obraćenje izravno i ozbiljno u suprotnosti s učenjima Svetoga Pisma i pouzdanim Učiteljstvom. Što je još gore, u ovom XXI. stoljeću ono samo navija za širitelje globalističke i bezbožne rodne ideologije.

Zaključno, Izjavu Dikasterija za učenje vjere Fiducia supplicans treba u potpunosti odbaciti i vjerno podupirati evanđeosko učenje i katoličko tradicionalno učenje o braku i spolnosti.

Wote, 27. prosinca 2023.

Vaš sluga u Kristu Isusu

+ Paul Kariuki Njiru
woteanski biskup


engleski izvornik


To All Priests And Religious Men And Women in the Catholic Diocese of Wote

Dear sons and daughters, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ at the same time wish you all Merry Christmas and Prosperous New Year 2024. Happy Feast of Saint John, The Apostle and Evangelist.

Many of you, in the recent past, have asked me to give a clear way forward concerning “Blessings of Couples in Irregular Situation and the Same-Sex couples” as contained in the Declaration of the Dicastery for the Doctrine of the Faith “FIDUCIA SUPPLICANS” on the Pastoral Significance of Blessings released on 18th December, 2023.

First, I exhort all the priests and religious men and women to take adequate time to study keenly the Declaration Fiducia Supplicans – on the Pastoral Meaning of Blessings. Second, while is true that the declaration Fiducia Supplicans does not change the Catholic Doctrine on marriage and sexuality it however, opens a new dangerous door that is totally unacceptable for it gives the possibility of approval of quasi-ritual blessing formulae that will lead the Catholic Church to bless these couples in irregular situation and same-sex couples in a liturgical set up in the future.

Dear sons and daughters allow me to echo the words of Archbishop Sviatoslav Shevchuk of Ukrainian Catholic Prelate who said that

“blessing of a priest always has an Evangelical Catechetical dimension and therefore can in no way contradict the teaching of the Catholic Church about family as a faithful, indissoluble, and fruitful union of love between a man and a woman, which our Lord Jesus Christ raised to the dignity of the Holy Sacrament of Matrimony.”

Archbishop Shevchuk affirms that “pastoral prudence urges us to avoid ambiguous gestures, expressions and concepts that would distort or misrepresent God’s word and the teaching of the Church”.

I am of the opinion that Cardinal Victor Manuel Fernandez of Dicastery for the Doctrine of the Faith should have widely done enough consultation before releasing such a controversial declaration. His idea and thought that Cardinals and Bishops cannot prohibit what Pope Francis has permitted with Fiducia Supplicans is mistaken. We Bishops, like Saints Peter and John, we will say

“Judge for yourselves whether it is right in God’s sight for us to obey you rather than God” (cf. Acts 4,19-20).

Since this declaration totally contradicts what Pope Francis himself approved in 2021 concerning same-sex unions – that may no manner be blessed because the Church cannot ask God to bless sin, I hereby prohibit all priests in the Catholic Diocese of Wote from blessing of couples in irregular situation or same-sex couples: For

“It is not licit to impart a blessing on relationships, or partnerships, even stable, that involve sexual activity outside of marriage… as is the case of the unions between persons of the same-sex. The presence of such relationships of positive elements… cannot justify those relationships and render them legitimate objects of ecclesial blessings” (Cf. 2021 DDF).

In fact what is disturbing in this declaration is that, on one hand, it directs the priests to bless these couples without specifying what exactly is being blessed, while on the other hand, it expressly forbids any ritual text that might specify it.

For Pastoral reasons, I therefore, exhort my priests to invite those couples to a life of conversion by the words of the Gospel “Repent, and believe in the Gospel” (Mark 1,15). Repentance is metanoia in Greek and it simply means a change of mind. However, we often speak of repentance as a turning from sin. When a sinner repents – he changes his or her mind about sin, the Saviour, and salvation. This is exactly what these couples, like any other Christian, should look for in the blessings. For only a repentant sinner who has a firm intention to no longer sin again can receive blessings. Therefore, to bless couples in an irregular situation or the same-sex couples who are not ready for conversion directly and seriously contradicts the Scripture Teachings and Sound Magisterium. Worse more still, in this 21st Century, it will only support the propagandist of the globalist and ungodly gender ideology.

In conclusion, the Declaration of the Dicastery for the Doctrine of the Faith “FIDUCIA SUPPLICANS” should be rejected in totality and we faithfully uphold the Gospel teachings and Catholic traditional teachings on Marriage and sexuality.

Wote, 27th December, 2023

Your Servant in Christ Jesus,

Rt. Rev. Paul Kariuki Njiru
Bishop of the Catholic Diocese of Wote – Kenya