Komunikacija u svetim činima [knjiga]

Komunikacija u svetim činima [knjiga]

Knjiga Komunikacija u svetim činima je objavljena 2001., a na obuhvatan način donosi važne smjernice i odredbe Katoličke crkve vezane uz komunikaciju u svetim činima između katolika i nekatolika. Pri tome donosi detaljan povijesni pregled iz kojega se vidi kakva je ta komunikacija u svetim činima bila omogućena u vremenu od prvih stoljeća do Zakonika kaonskog prava iz 1917. god., od 1917. do danas, te prema aktualnom Zakoniku. U njoj se također donose teološka načela prema kojima je ta komunikacija omogućena i koliko je omogućena, te prikaz crkvenih dokumenata koji govore o toj tematici.