O pristupljivosti svetoj Pričesti vjernika koji su rastavljeni i ponovo vjenčani  

Julian Herranz

Julián Herranz Casado, rođen 31. ožujka 1930. u Baeni, u Andaluziji, u pokrajini Córdoba, u južnoj Španjolskoj. U Madridu je završio medicinu, u Barceloni specijalizirao psihijatriju pa se odlučio za duhovni poziv. Svećenik od 1955., od 1960. službenik Rimske kurije. Stručnjak za kanonsko pravo, od 1983. tajnik, a od 1994. do 2007. predsjednik Papinskoga vijeća za zakonske tekstove. Biskup od 1990., nadbiskup od 1994., kardinal od 2003. Dvadeset i dvije godine živio je uz utemeljitelja Opusa Dei, sv. Josemariju Escrivu de Balaguer koji je imao odlučujući utjecaj na njegov život.


Papinsko vijeće za zakonske tekstove,[1] Izjava o pristupljivosti svetoj Pričesti vjernika koji su rastavljeni i ponovo vjenčani
(24. lipnja 2000.) [2]


Zakonik kanonskoga prava određuje: „Neka se primanje svete Pričesti ne dopušta izopćenima ni udarenima zabranom bogoslužja pošto im je izrečena ili proglašena kazna, a ni drugima koji tvrdokorno ustraju u očito teškom grijehu“ (kanon 915.). Zadnjih su godina neki autori, na osnovi raznolikih obrazloženja, tvrdili da taj kanon ne bi bio primjenjiv na rastavljene-pa-ponovovjenčane vjernike. Poznato je kako je točka 84. apostolske pobudnice Familiaris consortio[3] iz 1981. ponovila tu zabranu nedvosmislenim izrazima i da je to izričito potvrđeno više puta, osobito 1992. u točki 1650 Katekizma Katoličke Crkve, i 1994. u Pismu Annus internationalis familiae Zbora za učenje vjere.[4] Usprkos tomu, spomenuti autori nude različna tumačenja navedenoga kanona koja isključuju njegovu primjenu na stanja rastavljenih i ponovo vjenčanih. Primjerice, budući da tekst govori o „teškom grijehu“, bili bi nužni svi uvjeti, pa i subjektivni, koji se traže za postojanje smrtnoga grijeha. Stoga djelitelj Pričesti ne bi izvana mogao donijeti sud o vrsti. Dapače, budući da tekst govori o onima koji „tvrdokorno“ ustraju u takvom grijehu, trebalo bi provjeriti prkosi li vjernik nakon što je primio pastirovu zakonitu opomenu.

Povodom te navodne suprotnosti između stege Zakonika iz 1983. i stalnoga naučavanja Crkve o toj tvari, Papinsko vijeće u dogovoru sa Zborom za učenje vjere i Zborom za bogoštovlje i stegu svetootajstava izjavljuje sljedeće.

1. Zabrana izrečena u navedenom kanonu, po svojoj naravi, proizlazi iz božanskoga zakona i nadilazi domet pozitivnih crkvenih zakona: oni ne mogu uvoditi zakonodavne promjene koje se protive crkvenoj nauci. Svetopisamski tekst na koji se crkvena predaja oduvijek oslanja jest onaj svetoga Pavla: „Stoga, tko god bi nedostojno jeo kruh ili pio čašu Gospodinovu, bit će krivac Gospodinova Tijela i Krvi. Dapače, neka čovjek sebe ispita i tako blaguje od kruha i pije iz čaše. Jer, tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne raspoznaje Tijelo“ (Prva Korinćanima 11, 27–29)[5].[6]

Taj se tekst prije svega odnosi na samoga vjernika i njegovu savjest, a to je izraženo susljednim kanonom 916.[7] Nedostojnost pak zbog toga što je netko u stanju grijeha ozbiljan je pravni problem u Crkvi. Upravo pojam „nedostojan“ navodi i kanon Zakonika kanonā istočnih Crkava koji je usporedan latinskomu kanonu 915.: „Od primanja Božanske Euharistije treba odvraćati one koji su javno nedostojni“ (kanon 712.). Zapravo, primanje Kristova Tijela kad je netko javno nedostojan čini stvarnu štetu crkvenomu zajedništvu; to je ponašanje koje krši prava Crkve i svih vjernika da žive u skladu sa zahtjevima toga zajedništva. U pojedinačnom slučaju pripuštanja na svetu Pričest vjernikā koji su rastavljeni-pa-ponovovjenčani, sablazan, shvaćena kao djelovanje koje druge potiče na zlo, istodobno se tiče svetootajstva Euharistije i ženidbene nerazrješivosti. Takva sablazan opstoji čak i ako, na žalost, takvo ponašanje više ne izaziva iznenađenje: naprotiv, upravo zbog izobličenja savjesti postaje još nužnije da pastiri djeluju, koliko strpljivo toliko i čvrsto, u zaštiti svetosti sakramenata, u obrani kršćanskoga ćudoređa i u pravilnom poučavanju vjernika.

2. Svako tumačenje kanona 915. koje se protivi njegovu bitnomu sadržaju, kako ga neprekidno iznose crkveno Učiteljstvo i stega tijekom stoljećā, posve je pogrješno. Ne može se brkati poštovanje riječī zakona (usp. kanon 17.[8]) s neprimjerenom uporabom tih istih riječi kao sredstva da se zapovijed relativizira ili isprazni od svoje srži.

Izričaj „a ni drugima koji tvrdokorno ustraju u očito teškom grijehu“ jasan je i mora se razumjeti na način koji ne narušava smisao da pravilo učini neprimjenjivim. Tri su tražena uvjeta:

a) teški grijeh, u predmetnom (objektivnom) smislu, jer o podmetnoj (subjektivnoj) ubrojivosti, služitelj Pričesti ne može suditi;

b) tvrdoglava upornost koja označava postojanje objektivnoga stanja grijeha koji vremenski traje i koji vjernikova volja ne okončava; drugi zahtjevi (inaćenje, prethodna opomena, itd.) nisu potrebni da se stanje potvrdi u svojoj temeljitoj crkvenoj težini;

c) očitovana značajka stanja trajnonavičnoga teškoga

Ne nalaze se, pak, u stanju trajnonavičnoga teškoga grijeha rastavljeni-pa-ponovovjenčani vjernici koji, „kad iz ozbiljnih razloga – primjerice radi odgoja djece – ne mogu ispuniti obvezu rastave, preuzmu obvezu da žive u potpunoj suzdržljivosti, to jest da se uzdržavaju od činā koji su pridržani samo bračnim drugovima“ (Familiaris consortio, br. 84), i koji su na osnovi takve odluke primili svetootajstvo pokore. Budući da je po sebi tajna činjenica da takvi vjernici ne žive na bračni način, dok je po sebi očito njihovo stanje da su rastavljeni pa ponovo vjenčani, oni će moći pristupiti svetoj Pričesti samo ako pri tom uklone sablazan.

3. Naravno, dušobrižna razboritost snažno svjetuje da se izbjegnu pojave javne uskrate svete Pričesti. Vjernicima kojih se to tiče pastiri moraju nastojati objasniti pravi crkveni smisao odredbe, na način da ga oni mogu razumjeti ili barem poštovati. No, u prigodama u kojima te mjere opreza nisu imale učinak ili nisu bile moguće, služitelj podjele Pričesti mora odbiti dati je onomu tko je javno nedostojan. To će učiniti s krajnjom ljubavlju i pokušat će u odgovarajućem trenutku objasniti razloge koji su ga na to obvezali. Ipak, to mora učiniti i s odlučnošću, svjestan vrijednosti koju takvi znakovi jakosti imaju za dobro Crkve i duša.

Razlučivanje slučajeva isključenja od svete Pričesti vjernika koji se nalaze u opisanom stanju pripada svećeniku odgovornomu za zajednicu. On će dati jasne naputke đakonu ili možebitnom izvanrednom službeniku o načinu postupanja u konkretnim prilikama.

4. Imajući u vidu narav gore navedene odredbe (vidi 1. točku), nijedna crkvena vlast ne može osloboditi od te obveze služitelja svete Pričesti ni u kojem slučaju, niti izdati smjernice koje tomu proturječe.

5. Crkva ponovno potvrđuje svoju majčinsku skrb za vjernike koji se nalaze u ovom ili u drugim sličnoznačnim stanjima, a koji ih priječe da budu pripušteni euharistijskomu stolu. Izloženo u ovoj Izjavi nije u suprotnosti s njezinom velikom željom da potakne sudjelovanje te djece u crkvenom životu, a ono se može izraziti u mnogim oblicima koji su već sukladni s njihovim stanjem. Dapače, obveza ponavljanja ove nemogućnosti pripuštanja Euharistiji zahtjev je istinske dušobrižnosti, vjerodostojne zabrinutosti za dobro tih vjernika i čitave Crkve, jer ukazuje na uvjete potrebne za puninu toga obraćenja, na koje Gospodin sve uvijek poziva, osobito tijekom Svete godine Velikoga jubileja.

Iz Vatikana, 24. lipnja 2000., na svetkovinu Rođenja svetoga Ivana Krstitelja

Julián Herranz, naslovni vertarski nadbiskup, predsjednik

Bruno Bertagna, naslovni drivastski biskup, tajnik


s talijanskoga preveo Petar Marija Radelj


Talijanski izvornik:

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati24 giugno 2000 [9]

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: “Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto” (can. 915). Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati. Viene riconosciuto che l’Esortazione Apostolica Familiaris consortio[10] del 1981 aveva ribadito, al n. 84, tale divieto in termini inequivocabili, e che esso è stato più volte riaffermato in maniera espressa, specialmente nel 1992 dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650, e nel 1994 dalla Lettera Annus internationalis familiæ della Congregazione per la Dottrina della Fede.[11] Ciò nonostante, i predetti autori offrono varie interpretazioni del citato canone che concordano nell’escludere da esso in pratica la situazione dei divorziati risposati. Ad esempio, poiché il testo parla di “peccato grave” ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l’esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere ab externo un giudizio del genere; inoltre, perché si parli di perseverare “ostinatamente” in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore.

Davanti a questo preteso contrasto tra la disciplina del Codice del 1983 e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, questo Pontificio Consiglio, d’accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dichiara quanto segue:

1. La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa. Il testo scritturistico cui si rifà sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: “Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna” (1 Cor 11, 27–29).[12]

Questo testo concerne anzitutto lo stesso fedele e la sua coscienza morale, e ciò è formulato dal Codice al successivo canone 916. Ma l’essere indegno perché si è in stato di peccato pone anche un grave problema giuridico nella Chiesa: appunto al termine “indegno” si rifà il canone del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali che è parallelo al can. 915 latino: “Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni” (can. 712). In effetti, ricevere il corpo di Cristo essendo pubblicamente indegno costituisce un danno oggettivo per la comunione ecclesiale; è un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze di quella comunione. Nel caso concreto dell’ammissione alla sacra Comunione dei fedeli divorziati risposati, lo scandalo, inteso quale azione che muove gli altri verso il male, riguarda nel contempo il sacramento dell’Eucaristia e l’indissolubilità del matrimonio. Tale scandalo sussiste anche se, purtroppo, siffatto comportamento non destasse più meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende più necessaria nei Pastori un’azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli.

2. Qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cfr. can. 17) con l’uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti.

La formula “e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto” è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile. Le tre condizioni richieste sono:

a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell’imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;

b) l’ostinata perseveranza, che significa l’esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale;

c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale.

Non si trovano invece in situazione di peccato grave abituale i fedeli divorziati risposati che, non potendo per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – “soddisfare l’obbligo della separazione, assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi” (Familiaris consortio, n. 84), e che sulla base di tale proposito hanno ricevuto il sacramento della Penitenza. Poiché il fatto che tali fedeli non vivono more uxorio è di per sé occulto, mentre la loro condizione di divorziati risposati è di per sé manifesta, essi potranno accedere alla Comunione eucaristica solo remoto scandalo.

3. Naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l’hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fortezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime.

Il discernimento dei casi di esclusione dalla Comunione eucaristica dei fedeli, che si trovino nella descritta condizione, spetta al Sacerdote responsabile della comunità. Questi darà precise istruzioni al diacono o all’eventuale ministro straordinario circa il modo di comportarsi nelle situazioni concrete.

4. Tenuto conto della natura della succitata norma (cfr. n. 1), nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest’obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano.

5. La Chiesa riafferma la sua sollecitudine materna per i fedeli che si trovano in questa situazione o in altre analoghe, che impediscano di essere ammessi alla mensa eucaristica. Quanto esposto in questa Dichiarazione non è in contraddizione con il grande desiderio di favorire la partecipazione di quei figli alla vita ecclesiale, che si può già esprimere in molte forme compatibili con la loro situazione. Anzi, il dovere di ribadire questa non possibilità di ammettere all’Eucaristia è condizione di vera pastoralità, di autentica preoccupazione per il bene di questi fedeli e di tutta la Chiesa, poiché indica le condizioni necessarie per la pienezza di quella conversione, cui tutti sono sempre invitati dal Signore, in modo particolare durante quest’Anno Santo del Grande Giubileo.

Dal Vaticano, 24 giugno 2000.

Solennità della Natività di San Giovanni Battista

Julián Herranz, Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente

Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto,Segretario


[1] Papinsko vijeće za zakonske tekstove pod tim nazivom postoji od 1988. godine, a pravni je sljednik godine 1917. osnovanoga Papinskoga povjerenstva za vjerodostojno tumačenje Zakonika kanonskoga prava. Jedan je od dikasterija Rimske kurije, a djelokrug mu je uređen člancima 154.–158. apostolske konstitucije Pastor bonus iz 1988. S Papinim odobrenjem objavljuje vjerodostojna tumačenja općevrjedećih crkvenih zakona ili naputke za njihovu primjenu, a samostalno daje objašnjenja o značenju kanonskih odredaba u obliku izjave ili objasnidbene bilješke (izjava je nešto duža, a objasnidbena bilješka kraća isprava). Pomaže drugim rimskim dikasterijima da im izvršne odluke i naputci budu sukladni sa zakonskim propisima koji su na snazi i da budu pravno ispravno uobličeni. Nadzire zakonodavnu djelatnost krajevnih Crkava obavljajući pregled (recognitio), obvezatan za valjanost, prije objave zaključaka svih partikularnih, pokrajinskih i plenarnih sabora (kanon 446.), općih odluka i naputaka biskupskih konferencija (kanon 455. § 2. i 456.). (Takvom su pregledu podložni i prijevodi bogoslužnih knjiga na narodne jezike prema kanonu 838. § 3. i vlastiti obred vjenčanja za područje pojedine biskupske konferencije prema kanonu 1120.). Isto tako, odlučuje o zakonitosti krajevnih propisa, to jest o njihovoj suglasnosti s općim crkvenim zakonima (prevoditeljska napomena).

[2] Prevedeno prema: L’Osservatore Romano, 7. srpnja 2000. (talijansko izdanje), str. 1 (prevoditeljska napomena).

[3] Acta Apostolicae Sedis, 73 (1981.), str. 185–186.

[4] Acta Apostolicae Sedis, 86 (1994.), str. 974–979.

[5] Grčki izvornik: ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου [hó̱ste hòs àn esthíēi tòn árton ḕ pínēi tò potḗrion toũ Kyríou anaksíōs, énokhos éstai toũ sṓmatos kaì toũ haímatos toũ Kyríou]. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω [dokimazétō dè ánthrōpos heautón, kaì hoútōs ek toũ ártou esthiétō kaì ek toũ potēríou pinétō]· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα [ho gàr esthíōn kaì pínōn kríma heautō͂ esthíei kaì pínei mḕ diakrínōn tò sō͂ma] (Novum Testamentum graece et latine, ed. Augustinus Merk, 11Romae 1992., str. 575–576). Neovulgata: „Itaque, quicumque manducaverit panem vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat; qui enim manducat et bibit, iudicium sibi manducat et bibit non diiudicans corpus“ (prevoditeljska napomena).

[6] Usp. Tridentski sabor, Dekret o svetootajstvu Euharistije (11. listopada 1551.): Denzinger–Hünermann, [Zbirka sažetaka, Đakovo, 2002., br.] 1646–1647 i 1661, [str. 350 i 352: „Kanon 11. Tko kaže da je sama vjera dovoljna priprema za uzimanje svetootajstva presvete Euharistije, neka bude neka bude odijeljen od Crkve. I, kako se toliko otajstvo ne bi primalo nedostojno, te zbog toga za smrt i osudu, sam sveti Sabor naređuje onima koje savjest tereti zbog smrtnoga grijeha, koliko god mislili da su se skrušili, da se moraju prije toga sakramentno ispovjediti ako ima dovoljan broj ispovjednika. Tko bi se pak usudio suprotno učiti, propovijedati ili uporno tvrditi, ili pak braniti u javnim raspravama, tim samim će biti izopćen“].

[7] Kanon 916. Zakonika kanonskoga prava iz 1983.: „Tko je svjestan teškoga grijeha, neka ne slavi Misu, ako prije ne obavi sakramentnu ispovijed, i neka se ne pričešćuje Gospodinovim Tijelom, ako nema važna razloga i nema prigode za ispovijed; u tom slučaju neka se sjeti da je dužan pobuditi čin savršenoga pokajanja koji uključuje nakanu da se ispovjedi što prije“ (prevoditeljska napomena).

[8] Kanon 17. Zakonika kanonskoga prava iz 1983.: „Crkveni zakoni imaju se razumjeti prema vlastitom značenju riječi promatranom u svezi i sklopu [in textu et contextu]; ako ono ostane dvojbeno i nejasno, trebaju se uteći usporednim mjestima ako ih ima, svrsi zakona i okolnostima te zakonodavčevoj namisli“. Doslovce ista je odredba bila kanon 18. Zakonika kanonskoga prava iz 1917. (prevoditeljska napomena).

[9] L’Osservatore Romano, 7 luglio 2000, p. 1.

[10] AAS, 73 (1981.), pp. 185–186

[11] AAS, 86 (1994.), pp. 974–979.

[12] Cfr. Concilio di Trento, Decreto sul sacramento dell’Eucaristia: Denzinger–Hünermann, 1646–1647, 1661.