Srijeda, 16 lipnja

Oznaka: ženidba

Katekizam Katoličke Crkve o ženidbenoj ljubavi i rastavi braka
Crkveno Učiteljstvo

Katekizam Katoličke Crkve o ženidbenoj ljubavi i rastavi braka

Katekizam Katoličke Crkve, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II. apostolskom konstitucijom Fidei depositum od 11. listopada 1992.[1] Jednost i nerazrješivost ženidbe Ljubav ženidbenih drugova, po samoj svojoj naravi, traži jednost i nerazrješivost zajednice njihovih osoba koja obuhvaća čitav njihov život: „Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja“ (Matej 19, 6).[2] Supružnici su „pozvani neprestano rasti u svojem zajedništvu, u svakodnevnoj vjernosti ženidbenom obećanju potpunoga uzajamnoga darivanja“.[3] To ljudsko zajedništvo potvrđeno je, očišćeno i privedeno k savršenstvu u Isusu Kristu zajedništvom što ga daje svetootajstvo ženidbe. Ono se produbljuje življenjem zajedničke vjere i zajedničkim primanjem Priče...
Rastava supružnika, rastava braka, razrješenje veza i druga ženidba
Ekumenizam

Rastava supružnika, rastava braka, razrješenje veza i druga ženidba

Teološki i praktični pristupi pravoslavnih Crkava Uvod Do prije nekoliko desetljeća teološki i praktični odnos pravoslavnih Crkava prema rastavi supružnikā, razrješenju ženidbenoga veza, rastavi braka i mogućnosti ponovnoga vjenčanja s crkvenim blagoslovom bili su predmet zanimanja samo u ograničenom krugu katoličkih teologa i kanonista. Međutim, od nedavno se za to pitanje zanima šira javnost. Dva su poglavita razloga toj promjeni. 1. Zbog rastuće pojave useljavanja pastiri Katoličke Crkve na Zapadu sve su se više suočavali s potrebom da odgovore zahtjevima za dopuštanjem mješovite ženidbe, gdje je jedna strana katolička, a druga pravoslavna. Tijekom planiranja i pripremanja ženidbe svako toliko se događa da pravoslavna strana prizna kako je već sklopila brak u Prav...
Drugi vatikanski sabor o ženidbi
Crkveno Učiteljstvo

Drugi vatikanski sabor o ženidbi

Sveti sveopći drugi vatikanski sabor, Dušobrižna konstitucija Gaudium et spes o Crkvi u suvremenom svijetu (7. prosinca 1965.) [1] Blaženi Pavao VI. dovršio je Drugi vatikanski sabor; reformirao Rimski misal, Časoslov i Obrednik; odupro se kontracepciji kao „metodi kontrole rađanja“; za jednoga od najbližih suradnika uzeo je kardinala Franju Šepera; proglasio Nikolu Tavilića svetim i Leopolda Bogdana Mandića blaženim. Ženidba i obitelj u suvremenom svijetu 47. Dobrobit ljudske i kršćanske osobe i društva usko se povezuju sa sretnim stanjem ženidbene i obiteljske zajednice. Stoga se kršćani, skupa sa svima koji visoko cijene tu zajednicu, iskreno raduju različnim potporama kojima ljudi danas napreduju u toj zajednici udomljenja ljubavi i čašćenja života, a supružnici[2...
Rastava ženidbe i ponovno vjenčanje u prvotnoj Crkvi
Patrologija

Rastava ženidbe i ponovno vjenčanje u prvotnoj Crkvi

Neka povijesna i kulturna razmišljanja „Za patrijarhe sklone politici, oikonomía [dušobrižna razmjernost] postala je način realistične prilagodbe postojećim vlastima.“ John Meyendorff (1926.–1992.) Uvod: ženidba u suvremenom društvu Kardinal Kasper obratio se 20. veljače 2014. Izvanrednomu konzistoriju o braku i obitelji. U toj se prigodi, u sklopu tekuće rasprave o drugoj[1] ženidbi rastavljenih katolika, pozvao na dokaze iz doba prvotne[2] Crkve. Iako više nije spominjao to razdoblje u razgovoru o srodnoj temi za časopis Commonweal od 14. svibnja 2014. kad je raspravljao o svojoj knjizi Milosrđe: bȋt evanđelja i ključ kršćanskoga života,[3] njegovi zaključci daju prikladnu mogućnost da se dalje razmotre dokazi o tom kako je drevna Crkva shvaćala Kristovo n...
Gospodinovo učenje o rastavi ženidbe i drugom braku
Sveto Pismo

Gospodinovo učenje o rastavi ženidbe i drugom braku

Biblijski podatci Ovaj rad istražuje svetopisamske tekstove u kojima Isus iznosi svoje učenje o rastavi braka i drugoj ženidbi i one tekstove u svjetlu kojih se to učenje može bolje razumjeti. Stoga razmatram Prvu Korinćanima 7, 10–11, gdje Pavao tvrdi da prenosi Gospodinove naputke, ali se ne bavim takozvanom pavlovskom povlasticom iz Prve Korinćanima 7, 12–15, gdje Pavao daje mišljenja izričito napominjući da su njegova, a ne Gospodinova. Ne uključujem ni problem kritike izvora ili oblika, nego uzimam textus receptus [prihvaćeni tekst] kao mjerodavan – dijelom i zbog toga što izrjeke koje je Crkva-učiteljica tijekom povijesti uzela kao Gospodinove pripadaju tomu tekstu (za razliku od podskupa ipsissima verba [doslovnih riječi] koji se na znanstvenim osnovama razlikuje od s...
Ženidbena zapreka prethodne ili postojeće ženidbene veze
Crkveno pravo

Ženidbena zapreka prethodne ili postojeće ženidbene veze

1) Postojanje zapreke Bitna svojstva ženidbe su jednost (unitas) ili jednoženstvo i nerazrješivost (indisolubilitas). Valjanom ženidbom - a valjana je: ako je sklopljena između osoba pravno sposobnih za ženidbu; ako je kod njih postojala prava ženidbena privola; i ako je privola na van izražena u obliku ili na način određen zakonom - među dotičnim osobama se uspostavlja ženidbena veza. Ta veza, sve dok ona traje, čini zapreku za sklapanje nove ženidbe (impedimentum vinculi) s nekom drugom osobom. Zakonik o tome određuje: Kan. 1085 - § 1. Nevaljano pokušava ženidbu tko je vezan vezom pri­jašnje, premda neizvršene ženidbe. Za osobe koje žele sklopiti ženidbu u Crkvi, mora se u ženidbenim izvidima ustanoviti da su slobodne, tj. da ni jedna od njih ranije nije bila oženjena, odnosno...
Jednost i nerazrješivost – bitna svojstva ženidbe
Crkveno pravo

Jednost i nerazrješivost – bitna svojstva ženidbe

Kan. 1056 - Bitna su svojstva ženidbe jednost i nerazrješivost koja u kr­šćanskoj ženidbi zbog sakramenta zadobivaju posebnu čvrstoću. a) Jednost ženidbe Svojstvo jednosti ženidbe (unitas matrimonii) se sastoji u tome da se ženidbena veza može uspostaviti i bračna zajednica postojati samo između dviju osoba, odnosno da muž može imati samo jednu ženu, a žena samo jednoga muža. To je zahtjev same naravi braka. Bračni drugovi sebe predaju jedno drugomu, i uzajamno se prihvaćaju. To predavanje i prihvaćanje treba biti potpu­no. A ne može biti potpuno ako se jedna osoba, bilo muž ili žena, u braku tre­ba predati većemu broju drugih osoba, bilo žena ili muževa, ili ako veći broj drugih osoba, muževa ili žena, treba biti prihvaćen od jedne žene ili jednoga muža. U tome sluča...
Ženidbeni oglasi ili navještaji
Crkveno pravo

Ženidbeni oglasi ili navještaji

Kod utvrđivanja da ne postoji ništa što bi se protivilo valjanoj, odnosno dopuštenoj ženidbi, mogu poslužiti i ženidbeni oglasi ili navještaji, ili druga prikladna sredstva. Biskupska konferencija Jugoslavije je u Dopunskim odredbama partikularnoga prava, uz kan. 1067 Zakonika odlučila da se zadrže ženidbeni oglasi ili navještaji, ali umjesto 3 puta, koliko se tražilo prema prijašnjemu Zakoniku (vidi: kan. 1024), da se oglašivanje obavi samo jedanput, u svim župama u kojima zaručnici imaju prebivalište ili boravište. Tu su odredbu preuzele Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, a ona glasi: Sklapanje ženidbe treba oglasiti jedanput usmeno ili pismeno u župi ili župama gdje zaručnici imaju prebivalište ili boravište. Oglašava se nedjeljom ili ...
Sakrament ženidbe
Teološki prilozi

Sakrament ženidbe

Već se na prvoj stranici Svetog pisma - govoreći o stvaranju muža i žene koji postaju jedno tijelo i jedan duh - vidi kolika je važnost braka i bračnog života. Krist je, pak, tu vezu muža i žene uzdigao na razinu sakramenta, a njegova se volja izvršava u Crkvi kroz cijelu njezinu povijest. Ženidba ima dvije (tri) svrhe: dobro supružnika i rađanje i odgajanje djece (i opće dobro). Dobro supružnika predstavlja međusobnu pomoć i ljubav između muža i žene, koja supružnicima omogućuju kvalitetan i smislen život. Uz to, svrha ženidbe je i rađanje i odgoj djece. Bog je, naime, zamislio da se ljudsko društvo širi preko potomstva, a što je više ljubavi među supružnicima, to je veća mogućnost da potomstvo bude snaga koja će cjelokupno društvo voditi naprijed. Zato je bitno da se rod...