Ponedjeljak, 25 siječnja

Oznaka: ženidbene zapreke

Krvno srodstvo ili rodbinstvo i način njihova računanja
Crkveno pravo

Krvno srodstvo ili rodbinstvo i način njihova računanja

Pojam i vrste krvnog srodstva Krvno srodstvo (lat. consanguinitas) ili rodbinstvo označava biološku povezanost koja se temelji na podrijetlu i postoji između dvije ili više osoba rođenih jedne iz druge, ili iz jednoga zajedničkog korijena - pretka (stipes). Osobe koje potječu jedna od druge, bilo izravno ili neizravno, krvno su srodne u ravnoj liniji ili lozi (linea recta), a koje ne potječu jedna iz druge nego potječu od zajedničkog pretka ili korijena srodne su u pobočnoj liniji ili lozi (linea collateralis). Udaljenost od zajedničkog korijena u ravnoj i u pobočnoj lozi označava se stupnjevima (gradus) ili koljenima. Postojanje krvnog srodstva među određenim osobama važna je činjenica o kojoj se na različitim područjima, naročito pravnim, mora voditi računa, npr. u nasljednom prav...
Pojednostavljenje i ubrzavanje kanonskog postupka za utvrđivanje nevaljanosti ženidbe
Crkveno pravo

Pojednostavljenje i ubrzavanje kanonskog postupka za utvrđivanje nevaljanosti ženidbe

Ovih dana je objavljen dokument pape Franje kojim su izvršene značajne promjene u Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s obzirom na preuređenje kanonskog postupka za utvrđivanje i presuđivanje je li neka ženidba dvoje katolika, ili između katoličke i nekatoličke stranke, sklopljena valjano ili nije. Taj dokument, koji nosi latinski naslov: Mitis Iudex Dominus Iesus (Isus Gospodin blagi sudac), pobudio je među katolicima širom svijeta, pa i kod nas, veliko zanimanje, ali je od mnogih i pogrešno shvaćen. Učinjene su, bez sumnje, u kanonskom pravu velike promjene, ali ne u smislu da će se odsada u Crkvi moći 'poništavati ženidbe', kako se u javnosti i u medijima često pogrešno predstavlja, nego se radi o tome da će sudski postupak za utvrđivanje je li neka ženidba uopće sklopljen...
Ženidbena zapreka krvnog srodstva
Crkveno pravo

Ženidbena zapreka krvnog srodstva

Poštovani, zanima me postoji li zapreka za brak ako su budući zaručnici u srodstvu u 8. koljenu po rimskom računanju (4. koljenu po germanskom)? Hvala. Magdalena. Odgovor je – Ne postoji. Nije u tom koljenu postojala zapreka za ženidbu ni prema prijašnjem Zakoniku kanonskog prava, iz 1917. godine. Odredba toga Zakonika je glasila: U pobočnoj liniji nevaljana je /ženidba/ do trećeg stupnja (koljena) uključivo … (kan. 1076, § 2). Prema germanskom računanju, koje je ranije bilo u službenoj crkvenoj upotrebi, a u našem narodu u običnom govoru se koristi i sada, i prema odredbi Zakonika iz 1917., ženidbena zapreka je obuhvaćala tri koljena. Shematski bi to izgledalo ovako: Konkretno, ženidbena zapreka je postojala za dvije osobe kojima su zajednički bili pradjed i prabaka, il...
Umnožavanje ženidbene zapreke krvnog srodstva
Crkveno pravo

Umnožavanje ženidbene zapreke krvnog srodstva

Poštovani, možete mi protumačiti dolje navedeno: Prema kanonu 1091, § 3 zapreka se krvnoga srodstva ne umnožava. Hvala. Ivo Moguće je da dvije osobe budu višestruko međusobno srodne. To se događa ako one imaju više zajedničkih korijena, a to može biti iz više razloga, npr.: 1. Do toga dolazi ako netko dobije dijete s osobom sebi srodnom, npr. netko sa svojom tetkom. G i H su u dvostrukom krvnom srodstvu, jer imaju dva zajednička korijena: C (djeda G-u i H-u) i AB (pradjeda i prabaku G-u i djeda i baku H-u). 2. Ako netko ima djecu s dvije međusobno srodne osobe, npr. s dvije sestre H i I su u dvostrukom krvnom srodstvu, jer imaju dva zajednička korijena: C (djeda H-u i I-u) i AB (pradjeda i prabaku H-u i I-u). 3. Kad dvije...
Ženidbena zapreka prethodne ili postojeće ženidbene veze
Crkveno pravo

Ženidbena zapreka prethodne ili postojeće ženidbene veze

1) Postojanje zapreke Bitna svojstva ženidbe su jednost (unitas) ili jednoženstvo i nerazrješivost (indisolubilitas). Valjanom ženidbom - a valjana je: ako je sklopljena između osoba pravno sposobnih za ženidbu; ako je kod njih postojala prava ženidbena privola; i ako je privola na van izražena u obliku ili na način određen zakonom - među dotičnim osobama se uspostavlja ženidbena veza. Ta veza, sve dok ona traje, čini zapreku za sklapanje nove ženidbe (impedimentum vinculi) s nekom drugom osobom. Zakonik o tome određuje: Kan. 1085 - § 1. Nevaljano pokušava ženidbu tko je vezan vezom pri­jašnje, premda neizvršene ženidbe. Za osobe koje žele sklopiti ženidbu u Crkvi, mora se u ženidbenim izvidima ustanoviti da su slobodne, tj. da ni jedna od njih ranije nije bila oženjena, odnosno...
Pomoć vjernika u otkrivanju ženidbenih zapreka
Crkveno pravo

Pomoć vjernika u otkrivanju ženidbenih zapreka

Ženidbeni oglasi ili navještaji se obavljaju s ciljem da vjernici, ako znaju da nekoj ženidbi stoji na putu kakva ženidbena smetnja, to na vrijeme dojave i na taj način spriječe nevaljano sklapanje određene ženidbe. O tome Zakonik kanonskoga prava nalaže: Kan. 1069 - Svi su vjernici obvezni smetnje, ako bi za koje znali, prije sklapanja ženidbe otkriti župniku ili mjesnom ordinariju. Već i sam naravni zakon traži da se spriječi zlo i duhovna pogibelj koja drugomu prijeti, a takvo zlo i duhovna pogibelj, koja za nekoga može odatle proizaći, jest i nevaljana ženidba. Stoga svi koji znaju da se neka ženidba ne može sklopiti valjano zbog postojanja kakve ženidbene zapreke ili smetnje, dužni su to prijaviti već snagom božanske zapovijedi ljubavi. To se od vjernika traži i radi zaš...
Ženidbena zapreka spolne nemoći
Crkveno pravo

Ženidbena zapreka spolne nemoći

Tekst je izvadak iz knjige (bez bilježaka): Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)   Ženidba je po svojoj naravi usmjerena k rađanju djece. A u braku je za ostvarenje te svrhe potrebno da bračni drugovi mogu međusobno spolno općiti. Ako bračni drugovi ne mogu spolno općiti, ne mogu ni rađati djecu. Stoga se spolna nemoć ili nemogućnost bračnih drugova da obave bračni spolni čin smatra zaprekom za ženidbu. Da bi se moglo govoriti o ženidbenoj zapreci spolne nemoći, potrebno je najprije pogledati ili razjasniti što se smatra spolnim činom ili općenjem. 1) Poimanje spolnoga čina i spolne nemoći Rađanje djece ili potomstva, čemu je ženidba po svojoj naravi usmjerena, složen je, ali u seb...
Ženidbena zapreka dobi
Crkveno pravo

Ženidbena zapreka dobi

Osobe koje sklapaju ženidbu i stupaju u brak trebaju posjedovati naravnu psihičku sposobnost, ili da su dosegnule dostatnu psihičku zrelost (maturitas animi, maturitas psychica). Ta zrelost sa sobom povlači posjedovanje minimuma znanja o naravi ženidbe, te sposobnost za donošenje odgovorne odluke u pogledu sklapanja ženidbe. Osim te duševne ili psihičke zrelosti koja je po­trebna da bi neka osoba mogla dati valjanu ženidbenu privolu, nužnu za valja­nost ženidbe kao ugovora, te za provođenje bračnoga života, kod osoba koje stupaju u brak traži se i naravna biološka ili fiziološka sposobnost, odnosno da imaju i odgovarajuću tjelesnu zrelost (maturitas corporis, maturitas phisica) ko­ja omogućuje zdrave međuosobne odnose i uzajamne spolne odnose i veze u bračnoj zajednici i bračnomu ži...
Sakrament ženidbe (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament ženidbe (pravni vid)

Pojam, nastanak i bitna svojstva kršćanske ženidbe Ženidba je zajednica svega života muške i ženske osobe, usmjerena po svojoj naravi k dobru ženidbenih drugova, te k rađanju i odgajanju potomstva. Tu je zajednicu među krštenim osobama Krist Gospodin uzdigao na dostojanstvo sakramenta, tako da među njima ne može biti valjanog ženidbenog ugovora koji samim tim ne bi bio sakrament (kan. 1055, § 1-2). Ženidbena zajednica se uspostavlja ili nastaje ženidbenom privolom bračnih stranaka, koju na vani treba očitovati na način određen zakonom. Za katoličke vjernike taj način određuje Crkva. Bitna su joj svojstva jednost, što znači da može postojati samo između jednog muškarca i jedne žene (monogamija), čime se isključuje svaki oblik višeženstva (poligamija), te nerazrješivost, koja...