Četvrtak, 7 srpnja

Pomoć vjernika u otkrivanju ženidbenih zapreka


Ženidbeni oglasi ili navještaji se obavljaju s ciljem da vjernici, ako znaju da nekoj ženidbi stoji na putu kakva ženidbena smetnja, to na vrijeme dojave i na taj način spriječe nevaljano sklapanje određene ženidbe. O tome Zakonik kanonskoga prava nalaže:

Kan. 1069 – Svi su vjernici obvezni smetnje, ako bi za koje znali, prije sklapanja ženidbe otkriti župniku ili mjesnom ordinariju.

Već i sam naravni zakon traži da se spriječi zlo i duhovna pogibelj koja drugomu prijeti, a takvo zlo i duhovna pogibelj, koja za nekoga može odatle proizaći, jest i nevaljana ženidba. Stoga svi koji znaju da se neka ženidba ne može sklopiti valjano zbog postojanja kakve ženidbene zapreke ili smetnje, dužni su to prijaviti već snagom božanske zapovijedi ljubavi. To se od vjernika traži i radi zaštite dostojanstva sakramenta, odnosno da se spriječi njegovo nepoštovanje.

Uz obvezu naravnoga prava, obveza za vjernike da prijave smetnju postoji i na temelju pozitivne odredbe kanonskoga prava. Obveza je po sebi teška i griješio bi svaki vjernik, uključujući i najbliže rođake zaručnika, ako bi znali da postoji neka smetnja zbog koje bi sklapanje određene ženidbe bilo nevaljano, a to ne bi prijavili. Kad netko prijavi postojanje određene ženidbene smetnje, razumije se da prestaje obveza prijave za druge koji za nju također znaju.

Prijaviti treba svaku ženidbenu smetnju ako je u zaručničkome ispitu prešućeno ili prikriveno da ona postoji, kako onu koja ženidbu čini nevaljanom, tako i onu koja je samo čini nedopuštenom, bila ona po svojoj naravi javna ili tajna. Ženidbenu smetnju treba prijaviti makar da je neki vjernik za njezino postojanje doznao iz povjerljiva razgovora i uz obvezu čuvanja tajne, pa i uz prisegu da to neće nikomu otkriti. Obveza čuvanja tajne prestaje, budući da se zatajom može prouzročiti veliko duhovno zlo za bližnjega ili povrijediti sve­tost ženidbe i dostojanstvo sakramenta.

Postojanje ženidbene smetnje treba dojaviti bilo župniku koji vrši ženidbeni izvid ili koji je obavio ženidbeni navještaj, bilo mjerodavnom mjesnom or­dinariju ženidbenih stranaka. S obzirom da je cilj navedene kanonske odredbe spriječiti nevaljanost ili nedopuštenost ženidbe, ženidbenu smetnju treba pri­javiti župniku ili mjesnomu ordinariju prije sklapanja ženidbe. To znači da obveza koja proizlazi iz pozitivnoga crkvenog zakona prestaje sa sklapanjem ženidbe. Ali obveza božanskoga prava da se prijavi postojanje ženidbene smet­nje ukoliko je zbog nje neka ženidba nevaljana, ostaje i poslije sklapanja že­nidbe, da bi se ona, nakon utvrđene nevaljanosti, takvom i proglasila.

Ipak, neke su osobe oslobođene od obveze da očituju postojanje ženidbene smetnje, odnosno ta obveza u nekim situacijama prestaje za određene osobe. Nisu, naime, obvezane prijaviti ženidbenu smetnju osobe koje bi zbog toga trpjele veliku štetu, ili ako bi je trpjela njihova bliža rodbina. Oslobođene su od te obveze osobe koje su za ženidbenu smetnju saznale obavljajući svoju profe­sionalnu dužnost, kao npr. svećenici, liječnici, odvjetnici, državni ili javni službenici, budući da bi dotične osobe prijavljivanjem ženidbene smetnje mo­gle izgubiti opće povjerenje, a time bi bilo povrijeđeno ili dovedeno u pogibelj opće dobro, koje treba čuvati više negoli privatno. Osramoćenje zaručnika ili njihova vremenita šteta ne oslobađaju od obveze prijavljivanja ženidbene smetnje, budući da je duhovno zlo zbog nevaljane ženidbe veće od gubitka dobra glasa i bilo koje vremenite štete.


Tekst je izvadak iz knjige (bez bilježaka): Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)