Ženidbena zapreka krvnog srodstva

Ženidbena zapreka krvnog srodstva

Poštovani, zanima me postoji li zapreka za brak ako su budući zaručnici u srodstvu u 8. koljenu po rimskom računanju (4. koljenu po germanskom)? Hvala. Magdalena.


2


Odgovor je – Ne postoji.

Nije u tom koljenu postojala zapreka za ženidbu ni prema prijašnjem Zakoniku kanonskog prava, iz 1917. godine.

Odredba toga Zakonika je glasila:

U pobočnoj liniji nevaljana je /ženidba/ do trećeg stupnja (koljena) uključivo … (kan. 1076, § 2).

Prema germanskom računanju, koje je ranije bilo u službenoj crkvenoj upotrebi, a u našem narodu u običnom govoru se koristi i sada, i prema odredbi Zakonika iz 1917., ženidbena zapreka je obuhvaćala tri koljena.

Shematski bi to izgledalo ovako:

Konkretno, ženidbena zapreka je postojala za dvije osobe kojima su zajednički bili pradjed i prabaka, ili barem jedno od njih. A to praktično znači da  nisu mogli međusobno sklopiti brak unuci od brata i sestre.

Sada, prema Zakoniku iz 1983., odredba glasi:

U pobočnoj liniji nevaljana je sve do četvrtog stupnja (koljena) uključivo (kan. 1091, § 2).

Prema tom novom Zakoniku ne samo da je promijenjen način računanja krvnog srodstva u pobočnoj liniji – umjesto germanskog uvedeno je rimsko računanje – nego je i ženidbena zapreka krvnog srodstva u pobočnoj liniji snižena.

Kako je naprijed rečeno, prema germanskom računanju ženidbena zapreka krvnog srodstva je sezala do trećeg koljena uključivo (unuci od brata i sestre), a prema rimskom računanju to bi bilo do šestog koljena, dok sada seže do četvrtog koljena uključivo prema rimskom računanju, a prema germanskom bi to bilo do drugog koljena (djeca od brata i sestre).

Prikazano shematski to izgleda ovako:

Picture2

Izlazi da sada ženidbena zapreka krvnog srodstva između dvije osobe postoji ako su im zajednički korijen djed i baka, ili samo jedno od njih (krvno srodstvo u četvrtom koljenu po rimskom računanju), a ne postoji više zapreka ako su im zajednički pradjed i prabaka, ili samo jedno od njih (šesto koljeno po rimskom računanju, ili treće koljeno po germanskom računanju).

Kratko rečeno, ženidbena zapreka krvnog srodstva u pobočnoj liniji ili lozi sada seže do 4. stupnja ili koljena uključivo, a to znači da međusobno ne mogu sklopiti brak djeca od brata i sestre, kojima su zajednički korijen djed i baka, a ne postoji više zapreka krvnog srodstva ako su im zajednički pradjed i prabaka.

Naš narod je sada malo zbunjen zbog toga što Crkva dozvoljava ženidbu između mladića i djevojke koji su u krvnom srodstvu u 4. koljenu (ili u 2., po germanskom računanju), kojima su zajednički djed i baka.

Crkva se u toj stvari prilagodila civilnim zakonima mnogih država. Tako i u Hrvatskoj, prema Obiteljskom zakonu, čl. 27., Brak ne mogu sklopiti krvni srodnici …, u pobočnoj lozi sestra i brat, polusestra i polubrat, dijete sa sestrom ili polusestrom, ili bratom ili polubratom svojega roditelja, djeca sestara i braće te polusestra i polubraće.

Zakonodavac je u Hrvatskoj odredio nazivima krvnih srodnika, a ne koljenima, između kojih osoba postoji ženidbena zapreka. A ako se ti nazivi podvedu pod koljena, izlazi također da u Hrvatskoj po državnom zakonu ne mogu međusobno sklopiti brak osobe koje su u krvnom srodstvu 4. koljena (po rimskom računanju), te da srodstvo u višim koljenima nije zapreka za ženidbu.