Ženidbeni oglasi ili navještaji


Kod utvrđivanja da ne postoji ništa što bi se protivilo valjanoj, odnosno dopuštenoj ženidbi, mogu poslužiti i ženidbeni oglasi ili navještaji, ili druga prikladna sredstva. Biskupska konferencija Jugoslavije je u Dopunskim odredbama partikularnoga prava, uz kan. 1067 Zakonika odlučila da se zadrže ženidbeni oglasi ili navještaji, ali umjesto 3 puta, koliko se tražilo prema prijašnjemu Zakoniku (vidi: kan. 1024), da se oglašivanje obavi samo jedanput, u svim župama u kojima zaručnici imaju prebivalište ili boravište. Tu su odredbu preuzele Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, a ona glasi:

Sklapanje ženidbe treba oglasiti jedanput usmeno ili pismeno u župi ili župama gdje zaručnici imaju prebivalište ili boravište. Oglašava se nedjeljom ili blagdanom na misi ili kod drugog bogoštovnog čina na kojem se okuplja župna zajednica. Pismeni oglas treba izvjesiti na prikladnom mjestu uoči nedjelje ili blagdana i ostaviti ga izvješenim bar tri dana.

Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine su za to izradile i poseban obrazac: Ženidbeni navještaj u župi prebivališta/boravišta (HBK-Ž/9; BK BiH-Ž/9), kojega župnik koji vodi postupak za ženidbu treba poslati ostalim župnicima, a oni, kad obave ženidbeni navještaj u svojim župama, popunjavaju dio obrasca koji spada na njih, a jedan primjerak vraćaju u župu u kojoj se treba obaviti sklapanje ženidbe ili vjenčanje.

a) Način obavljanja ženidbenih oglasa ili navještaja

Navještaji ili oglašivanje ženidbe mora sadržavati sljedeće podatke: imena i prezimena zaručnika, njihovu vjeroispovijest, imena i prezimena njihovih roditelja, prebivalište ili boravište. Navještaji se kod nas mogu obaviti usmeno ili pismeno, već prema odluci župnika ili odredbi pojedinih dijecezanskih biskupa. Ako je navještaj usmeni, vrši se pred okupljenim vjernicima nedjeljom ili blagdanom, na misi ili kod drugog kojeg bogoštovnog čina. Kad se navještaj obavlja pismenim oglasom, njega treba izložiti na prikladnom mjestu uoči nedjelje ili blagdana, i ostaviti ga izloženog barem tri dana.

b) Župe u kojima se obavljaju navještaji ili oglasi

Ženidbene navještaje, odnosno oglase za svaku ženidbu treba obaviti u župi u kojoj zaručnici imaju prebivalište ili boravište. U slučaju da zaručnici imaju različita prebivališta, ili da imaju više boravišta, u svakome od njih treba oglasiti sklapanje ženidbe.

Župnik ne smije na svoju ruku izostavljati ženidbene navještaje, makar bio siguran da u konkretnome slučaju ne postoji nikakva ženidbena smetnja, niti bilo što drugo što bi ženidbu činilo nevaljanom ili nedopuštenom, osim kad se radi o tajnim ženidbama ili o slučajevima prijeke potrebe, o čemu treba barem naknadno izvijestiti mjesnoga ordinarija. Ako postoji kakav opravdan razlog za izostavljanje ženidbenoga navještaja, treba od mjesnoga ordinarija zatražiti oprost. Već spomenuto naše partikularno pravo određuje da ordinarij može u tom slučaju osloboditi od oglasa.

Ako zaručnici imaju više vlastitih mjesnih ordinarija, svaki od njih može dati traženi oprost, i on vrijedi za sve župe u kojima bi trebalo obaviti navještaje ili oglasiti ženidbu. Ali ako razlog za izostavljanje navještaja postoji u jednoj župi, a ne i u svima ostalima, tada se može u podjeljivanju oprosta naznačiti da on vrijedi samo za određenu neku župu.


Tekst je izvadak iz knjige: Velimir Blažević, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004.