Izazov predbračne čistoće za mladež današnjice


Problem čuvanja predbračne čistoće današnju mladež stavlja pred stvarnost kojoj se, nažalost, uslijed uobičajenog usvojenog modela ponašanja može prispodobiti promiskuitetni karakter. Suočavanje s takvom stvarnošću iziskuje herojske odlike, stoga je mladima potrebno pružiti podršku i osmisliti adekvatan – jednako i pristupačan – način koji bi im omogućio ‘oboružavanje’ kvalitetnijim sredstvima i metodama za suočavanje s tim izazovom. Taj zahtjev mladenačkoj dobi nije lagan jer je to period ljudskog života u kojem je čovjek – od Boga mu usađenoj želji za postizanjem istine – otvoren za istraživanje i željan iskustava koja najčešće stječe kroz komunikaciju drugoga.[1] Otežavajući je tim više jer se sazrijevanje današnje mladeži odvija u ambijentu u kojem se nude i nameću (ne)vrijednosti protivne evanđeoskima i onima koje Crkva naučava u nastojanju očuvanja izvornog čovjekova dostojanstva koji je stvoren na Njegovu sliku i priliku.[2]


Motiv, razlozi, metode


Za očuvanje čistoće od važnosti je pozornost posvetiti sadržaju koji unosimo u svoje misli jer se iste unutarnjim procesima oblikuju slijedom logičkih zaključaka koji svoje izvore pronalaze u vrijednostima usađenima u savjesti – koja vlastiti čin ostvaruje očitovanjem u odluci (a ne u sudu).[3] Svaka naša odluka se u konačnici ostvaruje kroz govor ili djelovanje te svojim određenjem prema objektu uzima udio u Božjem stvaralaštvu utječući na tijek zbivanja, svako naše takvo djelovanje svojim daljnjim ostvarenjem otvara potencijalne mogućnosti koje, na neki način, određuju karakter nakane, odnosno motiva.

Zbog toga je potrebno mladima zorno predočiti – ponajprije – razloge koji govore u prilog predbračnoj čistoći. Jedan od važnijih razloga je taj što se u izostanku življenja čistoće gubi mogućnost jasnog prepoznavanja osobe, njezinih kvaliteta ili nedostataka, i u konačnici prikladnosti u odnosu na vlastita očekivanja i preferencije. 

Da bi se zahtjev čuvanja čistoće mogao ostvariti, od velike je važnosti usvojiti jednu od važnijih krjeposti – uzdržljivost. Ta uzdržljivost podrazumijeva selektivan pristup u poglédu odabira literature, članaka na portalima, televizijskih programa kao i glazbe. Jako je važno pri tome razviti jaku nutarnju snagu u odnosu na uzdržljivost, kojom će naša volja uspjeti odbiti napast znatiželje i tako nas sačuvati od lošeg sadržaja. Tako će tijekom hodanja podržati odluku dosljednu načelima predbračne čistoće i time si omogućiti kvalitetnije upoznavanje. Ono pak – kad je oslobođeno od elemenata koji pobuđuju daljnji porast strasti tjelesne privlačnosti – postaje vjerodostojnije, jer su tjelesni nagoni prevladani, te sukladno tomu i procjene i odluke kao produkt razuma i savjesti mogu biti slobodnije.

U poglédu odabira literature, korisno je pronaći neka od duhovnih štiva koja mogu pomoći pri pronalasku adekvatnog načina za prakticiranje vjere i biti poticajem za implementiranje evanđeoskih vrijednosti u naše živote. Vjeru je danas iznimno teško sačuvati – ne misleći pri tome na vjeru u vidu vjerovanja, nego na vjeru koja je ispravna i istinita – pravovjerna – temeljena na objavi i nauku; vjera koja nije uvjetovana modernim elementima koji svojim uplivima daju krivu sliku crkvenog nauka, koji postoji da bismo mogli lakše pronaći orijentir vlastitih životnih smjernica i odabira. Katekizam Katoličke Crkve je onaj u kojem možemo pronaći objašnjenja za različita pitanja s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu, u njemu možemo naći razloge uz pomoć kojih možemo izgraditi dobru strukturu vrijednosnih mjerila prema kojima ćemo se ravnati kod donošenja odluka općenito, pa tako i u pogledu predbračne čistoće.[4]

Ostvarenje takve strukture s potrebnim vrijednostima, s aspekta znanosti, može se promatrati kroz prizmu psihološkog pristupa analize svijesti. Savjest svojim kriterijima utemeljenim na moralno-etičkim postavkama može odigrati značajnu ulogu. Preduvjet za njezino ispravno i kvalitativno djelovanje je njezin dobar odgoj.[5] Ovdje prakticiranje vjere ima važnu ulogu, koja uključuje i molitvu, uz onu stečenih vrijednosti kroz odrastanje u okruženju vlastite obitelji i prijatelja. Premda u čovjekovu životu dođe period kad te iste vrijednosti, usvojene kao istinite i usađene unaprijed u razumu, ipak preispituje.[6]  


Znanost o procesima tijekom faza zaljubljenosti


Istraživanja s područja neuroznanosti i psihologije nam otkrivaju korisne istine o procesima koji se pokreću prilikom zaljubljivanja i otvaraju nam prostor velikih mogućnosti za ostvarenje kreativne pozitivne koristi od plodova nastalih uslijed neuroloških, kemijskih i bioloških pojava, koje možemo kanalizirati u npr. svoj profesionalan rad ili učenje, odnosno istraživanje[7] i slično, pa se tako okoristiti od Boga darovanim potencijalom, istovremeno se jačati u krjepostima i sačuvati hodanje u čistoći, koje se tako provodi u radosnom življenju upoznavanja u slobodi opredijeljenoj ZA ljubav.  

Tijekom perioda zaljubljenosti u našem mozgu se događaju procesi koji kod uma rezultiraju stanjem zaljubljenosti. Endokrinološko-neuroznanstveni pristup nam omogućava uvid u pojavni proces kod kojega značajnu ulogu ima neurotransmiter dopamin koji je bitan faktor u procesu sustava za nagrađivanje.[8] Tijekom zaljubljenosti u hipotalamusu se, zahvaljujući visokoj koncentraciji, stvara bazen dopamina kojim se pokreće dinamičan, intenzivan i bogat proces nastajanja ideja. Prema tome, odlukom za čisto hodanje prirodnu pojavu privlačnosti ili žudnje za tjelesnim kontaktom možemo pozitivno usmjeriti u područje stvaralaštva (ideje, inicijative i sl.), namjesto prepuštanja požudi koja može dovesti do grijeha te time onemogućiti kvalitativno upoznavanje osobe, što u konačnici onemogućava objektivno sagledavanje međusobne prikladnosti za brak. Također može značajno ometati proces usklađivanja i rasta u odnosu međusobnog poštovanja, do kojega se dolazi tijekom upoznavanja i zajedničkog provođenja vremena, koje za svoju konačnu svrhu ima postavljanje temelja za eventualni budući zajednički život.

Znanstveno pojašnjenje razloga koji govore u prilog predbračnoj čistoći su i prirodni procesi koji se događaju uslijed ulaženja u intimne odnose. Kod žena dolazi do značajnog porasta hormona oksitocina (osim kod intimnog odnosa, također ga hipotalamus luči tijekom dojenja i rađanja), koji doprinosi razvoju osjećaja privrženosti; dok kod muškaraca – hormona jednake uloge – do porasta hormona vazopresina.[9] Kod muškarca se kasnije razvija osjećaj privrženosti – točnije nakon što se obveže prema ženi zbog njegove (različite u odnosu na žensku naglašenost u vidu emocija) više racionalne psihološke percepcije – što on autentično ostvaruje sklapanjem braka kod kojega se u njemu rađa i osjećaj odgovornosti. Ukoliko dođe do preuranjenog (predbračnog) ulaska u intimni odnos, kod muškarca se prije razvija osjećaj odbojnosti, ujedno i odmak u smislu percipiranja kompletnosti osobe – poradi udovoljavanja strastima, koje svoj naglasak stavljaju na tjelesnost – te dolazi do (nesvjesne) usredotočenosti na potrebu za postizanjem vlastitog zadovoljstva. Drukčije je kod žene, jer se ona upravo radi navedenih kemijskih procesa veže i emocionalno, što je u slučaju kršenja zahtjeva čuvanja predbračne čistoće ulaženjem u grijeh ranjava te njezina savjest postaje manje slobodna i onemogućena za donošenje objektivnog suda.

Prvih nekoliko tjedana zaljubljenosti su najjačeg intenziteta u smislu pojačane tjelesne privlačnosti[10] pa je poželjno osvijestiti tu činjenicu te kao opciju provođenja zajedničkog vremena razmotriti, uz razgovor (razne teme više općeg karaktera), i intenzivniju zajedničku molitvu, kao i razgovore o vjeri i duhovnosti.


Zaključak


Mladeži je potrebno dati podršku, što je u smislu traženja pristupa i osmišljavanja načina jednako veliki izazov. Da bi se dosegla razina kvalitete koja će imati snagu iznijeti pretpostavljene zahtjeve, potrebno je istraživanje i povezivanje, koje će stvarati čvrste strukture i time omogućiti dovoljno jaku obranu te otvarati prostore za nove inicijative. Neki od vrijednih primjera i korisnih poveznica koje se preporuča uzeti u obzir, i u vidu pomoći za osmišljavanje cjelovitijeg (eventualno udruženog) načina djelovanja mogu biti: Teen STAR,[11] Chastity Before Marriage – a Fresh Perspective,[12] Crossroads initiative (Christopher West)[13] i slično.


Marijana Oroz


[1] “Dakle, čovjek-tražitelj također je onaj koji živi vjerujući drugome.“ IVAN PAVAO II., Fides et ratio. Enciklika svim biskupima katoličke Crkve o odnosu vjere i razuma, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 32013., br. 31; „Čovjekovo savršenstvo ne sastoji se samo u postizanju apstraktne spoznaje istine, nego također u životvornom odnosu predanja i vjernosti prema drugima. (…) čovjek se, vjerujući, prepušta istini koju drugi pokazuje.“  Isto, br. 32.

[2] “Čovjekova stvorenost kao ‘muško i žensko’ omogućava prokreaciju. Međutim, spolna razlika, odnosno spolna komplementarnost ne iscrpljuje se u prokreaciji, nego se smješta u širi okvir sveukupnih međuljudskih (supružničkih) odnosa, u kojem su muž i žena jedno drugom primjerena pomoć, ne samo na tjelesnom području, nego i na psihičkom i duhovnom (Post 2,20b-24; Prop 4,9-12).” Anto POPOVIĆ, Od slike Božje do Božjeg sinovstva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008., str. 55.

[3] „Tako neki teolozi smatraju da čini savjesti nisu ”sud”, nego ”odluka”, jer u sličnom kontekstu slobode osoba bi mogla doseći vlastitu moralnu zrelost koju priječe kruta polazišta Učiteljstva i sukobi savjesti a njihov je uzročnik Učiteljstvo.“ Stjepan ČOVO, Savjest i istina prema enciklici „Veritatis splendor“, u: Služba Božja, 35(1995), str. 69-84, ovdje: 73.

[4] Katekizam Katoličke Crkve, Hrvatska biskupska konferencija – Glas Koncila, 2016., br. 2337-2347. 

[5] „U odgoju, ili preodgoju savjesti dva elementa su bitna i oni se međusobno isprepliću. S jedne strane čovjek mora biti spreman mijenjati svoje mišljenje i svoja shvaćanja. S druge strane, on mora imati jasno svjetlo, jasnu spoznaju, jasna načela po kojima će mijenjati shvaćanja. (…) jasna spoznaja utječe na promjene shvaćanja, ali i volja da promijenimo shvaćanja za koje osjećamo da nisu dobra, zahtijeva jasnije držanje, traži spoznaju Volje Božje.“ Slavko PAVIN, Odgoj savjesti – odgoj za novo doba, u: Obnovljeni život, 48(1993)6, str. 609-618, ovdje 613.

[6] „Međutim, mladenaštvo i osobno sazrijevanje čine da se kroz posebno kritičko djelovanje uma te istine stavljaju u sumnju i provjeravaju.“ IVAN PAVAO II., Fides et ratio, br. 31.

[7] “Swimming in an ocean of dopamine in the period of being passionately in love is a principal source of creativity for poets and musicians.” Sultan TARLACI, The Brain in Love: has Neuroscience Stollen the Secret of Love?, https://www.researchgate.net/publication/275606713_The_Brain_in_Love_Has_Neuroscience_Stolen_the_Secret_of_Love.

[8] “Meanwhile, attraction seems to be a distinct, though closely related, phenomenon. While we can certainly lust for someone we are attracted to, and vice versa, one can happen without the other. Attraction involves the brain pathways that control ‘reward’ behavior, which partly explains why the first few weeks or months of a relationship can be so exhilarating and even all-consuming.” Katherine WU, Love, Actually: The science behind lust, attraction, and companionship, https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/love-actually-science-behind-lust-attraction-companionship/.

[9] Isto.

[10] “Attraction involves the brain pathways that control “reward” behavior, which partly explains why the first few weeks or months of a relationship can be so exhilarating and even all-consuming.” Isto.

[11] Više na: http://www.teenstar.hr/ 

[12] Više na: https://www.catholiceducation.org/en/marriage-and-family/sexuality/chastity-before-marriage-a-fresh-perspective.html

[13] Christopher West je ugledan američki publicist i predavač spolnoga morala i teologije tijela na prestižnim učilištima u Americi i Australiji. Vrlo je tražen javni govornik i djelatan je član The Theology of the Body Institute, neprofitne ustanove s ciljem širenja i razumijevanja učenja teologije tijela diljem svijeta. Njegove knjige o braku i spolnosti postale su katolički bestseleri. Autor je i knjige Theology of the Body Explained – A Commentary on John Paul II’s Man and Woman He Created Them (TOB). Više na: https://www.crossroadsinitiative.com/media/articles/basic-theology-of-marriage-christopher-west/ https://askchristopherwest.com/