Nadbiskupija zabranjuje blagoslivljanje istospolnih parova i poziva Papu da opozove Fiducia supplicans

Msgr. dr. Tomaš Peta, nadbiskup metropolit Svete Marije u Astani i predsjednik Kazahstanske biskupske konferencije

Izjava Nadbiskupije Svete Marije u Astani o Izjavi Fiducia supplicans koju je objavio Dikasterij za učenje vjere, a odobrio papa Franjo 18. prosinca 2023.


Proglašena svrha navedene Izjave Svete Stolice jest dopustiti „mogućnost blagoslova parova u neredovitim stanjima i istospolnih parova“ (Predgovor u dokument). Istodobno dokument ustrajava na tome da se takvi blagoslovi obavljaju, a „da se njihovo stanje službeno ne potvrdi ili da se na bilo koji način mijenja trajno učenje Crkve o ženidbi“.

Činjenica da dokument ne daje dopuštenje za „vjenčanje“ jednospolnih parova ne bi trebala zaslijepiti pastire i vjernike o velikoj obmani i zlu koje se krije u samom dopuštanju blagoslova parova u neredovitim stanjima i jednospolnih parova. Takvo blagoslivljanje izravno i ozbiljno proturječi Božjoj Objavi i neprekinutoj, dvotisućljetnoj nauci i praksi Katoličke Crkve. Blagoslivljati par u neredovitom stanju i jednospolni par ozbiljna je zloraba Svetoga Imena Božjega, jer se ono time zaziva na službenu grješnu zajednicu preljuba ili homoseksualnoga čina.

Stoga niti jedan, čak ni najljepši iskaz sadržan u ovoj Izjavi Svete Stolice ne može umanjiti dalekosežne i razorne posljedice koje proistječu iz nastojanja da se ozakone takvi blagoslovi. S takvim blagoslivljanjem Katolička Crkva postaje, ako ne u teoriji, onda u praksi, propagandist globalne bezbožne „rodne ideologije“.

Kao nasljednici apostolâ i vjerni svojoj svečanoj prisezi na biskupskom posvećenju da ćemo „čuvati poklad vjere u čistoći i cjelovitosti, prema Predaji koja se uvijek i posvuda obdržava u Crkvi od vremena apostolâ”, mi, ohrabrujući ih, svećenicima i vjernicima Nadbiskupije Svete Marije u Astani zabranjujemo obavljati ili primati bilo kakav oblik blagoslova parova u neredovitom stanju i jednospolnih parova. Samo se po sebi razumije da svaki iskreno skrušeni pokornik, s čvrstom nakanom da više ne griješi i da okonča svoju javno grješno stanje (kao što su primjerice suživot izvan crkvene ženidbe i zajednica osoba istoga spola) može primiti blagoslov.

S iskrenom bratskom ljubavlju obraćamo se s dužnim poštovanjem papi Franji koji – dopuštajući blagoslov parova u neredovitom stanju i jednospolnih parova – „ne hodi ravno, po istini Evanđelja“ (usp. Galaćanima 2, 14), da posudimo riječi kojima je sveti Pavao apostol javno opominjao prvoga Papu u Antiohiji. Stoga, u duhu biskupske kolegijalnosti, molimo papu Franju da opozove dopuštenje blagoslova parova u neredovitim stanjima i jednospolnih parova, kako bi Katolička Crkva mogla nedvosmisleno sjati kao „stup i uporište istine“ (Prva Timoteju 3, 15) za sve one koji iskreno žele upoznati volju Božju i ispunjavajući je doći u život vječni.


Astana, 19. prosinca 2023.


+ Tomaš Peta, nadbiskup metropolit Nadbiskupije Svete Marije u Astani

+ Athanasius Schneider, pomoćni biskup Nadbiskupije Svete Marije u Astani


potpisana isprava na ruskom (PDF) / русский оригинал


ruski izvornik

Заявление Архиепархии Святой Марии в Астане относительно Декларации “Fiducia supplicans”, опубликованной Дикастерием Вероучения и одобренной Папой Франциском от 18 декабря 2023г.

Заявленной целью упомянутой Декларации Святого Престола является дать «возможность благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар» (Введение в документ). В то же время документ заверяет, что такие благословения совершаются «без официального подтверждения статуса [этих пар] или какого-либо изменения постоянного учения Церкви о браке».

Факт, что документ не даёт разрешение на «венчание» однополых пар, не должен закрывать пастырям и верующим глаза на великий обман и зло, которое состоит уже в самом разрешении благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар. Такое благословение прямо и серьёзно противоречит Откровению Божьему и неразрывному двухтысячелетнему учению и практике Католической Церкви. Благословение пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар является тяжким злоупотреблением святейшего имени Божия, ибо оно призывается на официальный греховный союз прелюбодеяния или гомосексуального акта.

Поэтому, никакие, даже самые красивые заявления упомянутой Декларации Святого Престола не могут минимизировать факт масштабного губительного последствия такого рода узаконенных благословений. Такими благословениями Католическая Церковь становиться, если не в теории, то на практике, пропагандистом глобальной безбожной гендерной идеологии.

Как преемники апостолов и верны нашей торжественной клятвы при епископской хиротонии «хранить в чистоте и целостности залог веры, согласно с преданием, всегда и всюду в Церкви соблюдаемым со времен апостолов», мы, увещевая, запрещаем священникам и верующим Архиепархии Святой Марии в Астане принимать или практиковать дозволенность какой-либо формы благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар. Само собой разумеется, что каждый искренне кающийся грешник с твёрдым намерением впредь не грешить и прекратить своё публичное греховное положение (как на пр. сожительство вне церковного брака, однополый союз), может принять благословение.

С искренней братской любовью мы обращаемся с подобающим почтением к Папе Франциску, который – разрешая благословение пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар – «не прямо поступает по истине Евангельской» (ср. Гал. 2, 14), используя слова, которыми святой апостол Павел публично увещевал первого Папу Римского в Антиохии. Поэтому, в духе епископской коллегиальности мы просим Папу Франциска отменить разрешение благословения пар в нерегулярных ситуациях и однополых пар, дабы Католическая Церковь воссияла недвусмысленно как «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15) для всех искренне ищущих познать волю Божью и её исполняя прийти к жизни вечной.


Астана, 19 декабря 2023г.


+ Томаш Пэта, Архиепископ Митрополит Архиепархии Святой Марии в Астане

+ Атаназиус Шнайдер, Епископ Помощник Архиепархии Святой Марии в Астане


engleski prijevod